Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių parlamento nuostatai 2023 m. 2023-04-04 01:46:40 173.78 KB
E. dienyno nuostatai 2022 m. 2023-02-28 16:24:40 226.02 KB
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatai 2021 m. 2023-04-04 01:50:08 11.99 MB
Tvarkų aprašai
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-27 22:20:40 5.07 MB
Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-28 12:38:36 306.61 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2022 m. 2023-02-27 22:20:40 6.18 MB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2023-03-01 02:24:37 2.96 MB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams TA 2022 m. 2023-02-27 22:20:40 4.26 MB
Mokinių turizmo renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-27 22:20:40 197.91 KB
VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-03-01 02:24:50 289.09 KB
Mokyklinio autobuso ir kitų transporto priemonių tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-27 22:20:40 2.28 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-03-01 02:24:44 216.91 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2022 m. 2023-02-27 22:20:40 377.35 KB
Apskaitos dokumentų pasirašymo tvarka 2022 m. 2023-02-27 22:20:40 1.93 MB
Dėl veiklų Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje organizavimo ir vykdymo nuo 2021 m. kovo 22 d. 2023-02-27 22:20:40 529.25 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-01 02:25:00 1.37 MB
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 561.81 KB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 7.4 MB
Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 122.34 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 523.7 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 2.96 MB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 7.4 MB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir kitas psichiką veik. medžiagas tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 122.04 KB
Darbuotojų veiksmų moksleiviui susirgus ar patyrus traumą tvarka 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 127.17 KB
Darbuotojų pavadavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 1.8 MB
Ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-27 22:20:40 181.51 KB
Dokumentų perdavimo, keičiantis darbuotojams, tvarka 2020 m. 2023-02-27 22:20:40 108.85 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka 2019 m. 2023-02-27 22:20:40 134.19 KB
Mokinio pasirinkto dalymo, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo tvarka 2019 m. 2023-02-27 22:20:40 1.41 MB
Darbuotojų priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-27 22:20:40 135.86 KB
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-02-27 22:20:40 194.94 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2023-03-01 02:25:06 121.85 KB
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-01 02:25:13 103.15 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2016 m. 2023-03-01 02:25:19 4.4 MB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 121.87 KB
Pedagogų etikos kodeksas 135.62 KB
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 143.09 KB
Taisyklės
Finansų kontrolės taisyklės 2021 m. 2023-02-27 22:20:50 8.98 MB
Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų darbo tvarkos taisyklės 2020 m. 2023-02-27 22:20:51 281.97 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2020 m. 2023-02-27 22:20:51 162.97 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-04-03 21:46:06 214.3 KB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2023-03-01 02:25:06 121.85 KB
Dokumentų pateikimas ir priėmimas elektroniniu būdu 2022-10-30 18:02:27 104.92 KB
Mokymo sutartis (pagal pagrindinio ugdymo programą) 2022-10-28 16:35:26 351.18 KB
Mokymo sutartis (pagal vidurinio ugdymo programą) 2022-10-28 16:35:26 351.19 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją aprašas 2020 m. 248.08 KB
Prašymai
Mokinio prašymas į I gimnazijos klasę 2022-10-30 17:23:04 145.41 KB
Mokinio prašymas į II gimnazijos klasę 2022-10-30 17:23:04 129.8 KB
Mokinio prašymas į III gimnazijos klasę 2022-10-30 17:23:04 128.88 KB
Mokinio prašymas į IV gimnazijos klasę 2022-10-30 17:23:04 128.66 KB
Tėvų (globėjų) sutikimas dėl sūnaus/dukros mokymosi gimnazijoje 2022-10-30 17:52:45 66.29 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:41:14 281.49 KB
Pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:41:14 4.41 MB
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:41:14 157.01 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-04-03 21:43:05 199.84 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcijos 2023-04-05 17:22:47 21.38 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojų kvalifikacijos aprašas 2023-04-04 01:10:56 125.07 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 120.14 KB
Kūno kulturos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:00 153.27 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:02 153.21 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:05 153.2 KB
Choreografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:10 153.6 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:13 153.35 KB
Dorinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:15 153.28 KB
Ekonomikos ir verslumo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:41 153.37 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:54 153.31 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:05:07 153.23 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:05:17 153.23 KB
Informaciniu technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:05:29 153.31 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:06:20 153.23 KB
Lietuviu kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:06:32 153.22 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:06:45 153.24 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:06:56 153.27 KB
Psichologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:07:08 153.22 KB
Technologiju mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:07:20 153.32 KB
Užsienio kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:07:31 153.3 KB
Vairavimo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:07:42 102.8 KB
Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-05-11 11:05:19 200.45 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:34:01 200.53 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:33:03 193.99 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:33:13 371 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:33:23 201.62 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:32:56 205.8 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m.m. ugdymo planas 2023-09-05 14:28:14 380.96 KB
Įsakymas dėl 2023-24 m.m. UP patvirtinimo 2023-09-05 14:31:05 466.01 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2022–2023 m. m. 2023-09-05 14:28:14 447.93 KB
2022-2023 mokslo metų ugdymo plano papildymas 2023-09-05 14:28:14 448.81 KB
2023-2025 metų strateginis planas 2023-09-05 14:28:14 318.49 KB
2023 metų veiklos planas 2023-09-05 14:28:14 433.05 KB
2022-2024 metų strateginis planas 2023-09-05 14:28:14 575.95 KB
2021-2023 metų strateginis planas 2023-09-05 14:28:14 11.8 MB
Ugdymo karjerai planas 2022–2023 m. m. 2023-09-05 14:28:14 7.03 MB
2022 metų veiklos planas 2023-09-05 14:28:14 638.99 KB
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2022 m. 2023-09-05 14:28:14 240.47 KB
2021-2022 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-05 14:28:14 584.35 KB
2021 metų veiklos planas 2023-09-05 14:28:14 426.84 KB
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2023-09-05 14:28:14 1.16 MB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2023 m. 2023-09-05 14:28:14 1.02 MB
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2023-2025 m. 2023-09-05 14:28:14 167 KB
Metinės vadovo užduotys ir ataskaitos
Direktoriaus veiklos ataskaita 2022 m. 2023-04-06 00:01:08 578.91 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2021 metų ir nustatytos 2022 metų veiklos užduotys 2023-04-06 00:01:08 1.28 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2021 m. 2023-04-06 00:01:08 5.61 MB
Direktoriaus veiklos užduotys 2021 m. 2023-04-06 00:01:08 276.65 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2020 m. 2023-04-06 00:01:08 891.07 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2019 metų ir nustatytas 2020 metų veiklos užduotys 2023-04-06 00:01:08 4.67 MB
Direktoriaus veiklos užduotys 2019 m. 2023-04-06 00:01:08 5.31 MB
Direktoriaus veiklos užduotys 2018 m. 2023-04-06 00:01:08 523.23 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2017 m. 2023-04-06 00:01:08 648.61 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2016 m. 2023-04-06 00:01:08 663.49 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:44:12 60.12 KB
2023 metų birželio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:44:12 141.09 KB
2023 metų gegužės mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:44:12 93.86 KB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:44:12 366 KB
2023 m. kovo mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:44:12 276 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:44:12 43 KB
Veiklos ataskaitos
2022 metų veiklos ataskaita 2023-04-06 00:04:09 9.96 MB
2021 metų veiklos ataskaita 2023-04-06 00:04:10 1.29 MB
2020 metų veiklos ataskaita 2023-04-06 00:04:10 249.24 KB
2019 metų veiklos ataskaita 2023-04-06 00:04:10 2.08 MB
2018 metų veiklos ataskaita 2023-04-06 00:04:10 802.28 KB
Kiti dokumentai
Socialinio pedagogo veiklos programa 2022-2023 m. m. 2023-04-04 01:36:18 1.24 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-04-05 15:02:20 2.47 MB
2022 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos 2023-04-05 15:02:20 2.12 MB
2022 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos 2023-04-05 15:02:20 350.72 KB
2022 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos  2023-04-05 15:02:20 399.83 KB
2021 m.
2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-28 19:16:20 2.67 MB
2021 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos 2022-10-28 19:16:20 447.29 KB
2021 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos  2022-10-28 19:16:21 3.98 MB
2021 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos 2022-10-28 19:16:22 360.92 KB
2020 m.
2020 metų  Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-28 19:32:23 2.57 MB
2020 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos 2022-10-28 19:32:33 365.09 KB
2020 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos  2022-10-28 19:32:42 417.97 KB
2020 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos  2022-10-28 19:32:49 384.99 KB
2019 m.
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-01 02:25:13 103.15 KB
2019 metų Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-28 19:30:32 2.75 MB
2019 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos 2022-10-28 19:31:09 360.51 KB
2019 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos 2022-10-28 19:31:21 4.61 MB
2019 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos  2022-10-28 19:31:36 431.73 KB
2018 m.
2018 metų Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-28 19:34:36 6.31 MB
2018 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos  2022-10-28 19:34:36 525.97 KB
2018 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos 2022-10-28 19:34:37 571.02 KB
2018 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos  2022-10-28 19:34:37 3.8 MB
2017 m.
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-28 19:36:34 21.09 MB
Finansinės atskaitomybės ataskaitos 2017-09-30 2022-10-28 19:36:34 219.79 KB
Gimnazijos ataskaitos 2017-06-30  2022-10-28 19:36:34 229.78 KB
1 forma 2 ketvirtis 2022-10-28 19:36:35 35.36 KB
2 forma VD 2017-06-30 2022-10-28 19:36:35 72.98 KB
2 forma  VD  prek. 2017-06-30 2022-10-28 19:36:35 72.96 KB
2 forma PI 2017-06-30 2022-10-28 19:36:35 73.23 KB
2 forma B 2017-06-30 2022-10-28 19:36:36 73.98 KB
2 forma MK 2017-06-30 2022-10-28 19:36:36 73.62 KB
2 forma MK-U 2017-06-30 2022-10-28 19:36:36 72.75 KB
Lydraštis 2 forma, 1 forma 2017-06-30 2022-10-28 19:36:36 36.51 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1.03 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-28 13:08:23 1.07 MB
2022 m. III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-28 13:08:24 2.68 MB
2022 m. II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-28 13:08:24 2.18 MB
2022 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys  2023-02-28 13:08:24 774.21 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:57:38 3.42 MB
2021 m. III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys  2022-10-28 18:57:39 752.34 KB
2021 m. II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:57:39 2.18 MB
2021 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:57:40 2.16 MB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:58:49 3.59 MB
2020 m.  III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:58:49 797.43 KB
2020 m.  II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:58:50 952.23 KB
2020 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:58:50 408.87 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:59:45 2.07 MB
2019 m. III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:59:45 2.4 MB
2019 m. II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:59:46 2.4 MB
2019 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:59:47 2.06 MB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 19:01:16 3.17 MB
2018 m. III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 19:01:17 1.86 MB
2018 m. II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 19:01:18 1.86 MB
2018 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 19:01:18 1.85 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Nemokamo maitinimo organizavimo tvarka 2022 m. 2022-10-29 10:53:20 1.53 MB
15 dienų valgiaraštis 2022-10-29 10:53:24 21.02 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešieji pirkimai 13.81 KB
Maršutai Atnaujinta Dydis
Mokinių pavėžėjimo maršrutai 2023-2024 m.m. 15.84 KB
Dokumentai
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2016 m. 2023-03-01 02:25:19 4.4 MB
Mokinių važiavimo mokykliniu autobusu taisyklės 2019 m. 2022-10-29 10:48:21 1.62 MB
Mokinių pavėžėjimo maršrutai 2023-2024 m.m. 15.84 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2023-09-12 19:41:05 298.01 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2022-2023 m. m. kokybės ataskaita 2023-06-29 09:32:52 201.81 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
2020-2023 metų korupcijos prevencijos programa 2022-10-27 20:40:54 67.13 KB
Korupcijos prevencijos programos 1 priedas 2022-10-27 20:40:54 188.6 KB
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2023-09-05 14:28:14 1.16 MB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 121.87 KB
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcijos 2023-04-05 17:22:47 21.38 KB
Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas SST, sąrašas 2023-04-16 16:51:17 14.17 KB
Išvada dėl korupcijos tikimybės nustatymo 137.27 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2023 m. 2023-09-05 14:28:14 1.02 MB
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2023-2025 m. 2023-09-05 14:28:14 167 KB
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 143.09 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos planas 2023 m. 2023-02-27 16:24:17 3.46 MB
Reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė 2023-02-27 16:24:17 9.74 MB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2023-03-01 02:24:37 2.96 MB
Informacinis pranešimas klasės vadovui 2023-02-27 16:24:17 283.02 KB
VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-03-01 02:24:50 289.09 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-03-01 02:24:44 216.91 KB
Reagavimo į smurtą ir patyčias planas 2023-02-27 16:24:17 204.58 KB
Pranešimo apie smurtą ir patyčias forma 2023-02-27 16:24:17 366.96 KB
Tėvų informavimo apie jų vaiko būklę, ugdymo poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą, ir elgesį tvarka 2023-02-27 16:24:17 1.95 MB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-01 02:25:00 1.37 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-04-03 21:46:06 214.3 KB
Dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių 212.81 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m.m. I-IV klasių I-ojo pusmečio tvarkaraštis 2023-09-12 19:41:05 98.91 KB
Bendras mokytojų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. II pusmetis 2023-09-12 19:41:05 1.17 MB
Bendras mokytojų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. I pusmetis 2023-09-12 19:41:05 1.11 MB
2022–2023 m. m. I - IV klasių I-ojo pusmečio pamokų tvarkaraštis 2023-09-12 19:41:05 845.09 KB
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2023-09-12 19:41:05 298.01 KB
2022-2023 mokslo metų II-ojo pusmečio pamokų tvarkaraštis 2023-09-12 19:41:05 517.95 KB
Egzaminų tvarkaraštis
2023 metų įskaitų ir brandos egzaminų tvarkaraštis 2022-10-29 11:06:43 209.63 KB
2023 metų PUPP tvarkaraštis 2022-10-29 11:06:55 194.63 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Socialinis pedagogas
Socialinio pedagogo veiklos programa 2022-2023 m. m. 2023-04-04 01:36:18 1.24 MB
Karjeros specialistas
Ugdymo karjerai planas 2022–2023 m. m. 2023-09-05 14:28:14 7.03 MB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos fondo apsaugos nuostatai 2016 m. 2023-02-27 14:58:42 5.82 MB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-05-25 08:47:24 182.79 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų atlygintinai teikiamų paslaugų kainų sąrašas 2022-03-31 TS-72 priedas 119.64 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos gyventojams dėl Covid-19 prevencinių priemonių 493.6 KB
Mokinių pralamentas Atnaujinta Dydis
Mokinių parlamento nuostatai 2023 m. 2023-04-04 01:46:40 173.78 KB
Mokytojų taryba Atnaujinta Dydis
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatai 2021 m. 2023-04-04 01:50:08 11.99 MB