Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje, atsakomybės sritys Pareigos komisijoje

1.

Zita Sabaliauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už krizių valdymo veiklos sritį Pirmininkė
2. Audronė Matuzevičienė Socialinė pedagogė, atsakinga už įtraukiojo ugdymo bei smurto ir patyčių prevencijos veiklos sritis. Komisijos pirmininkės pavaduotoja
3. Kristina Vainienė Gimnazijos II kategorijos psichologė, atsakinga už krizių valdymo bei smurto ir patyčių prevencijos veiklos sritis. Narė
4. Audrius Inapas Biologijos mokytojas metodininkas, gimnazijos klasės vadovas, atsakingas už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritis. Narys
5. Asta Merkienė Fizikos mokytoja metodininkė, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį. Narė
6. Zita Navarskaitė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį. Narė
7. Danguolė Petrulienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį Narė
8. Loreta Šilinienė Chemijos mokytoja metodininkė, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį, Narė
9. Violeta Urbelienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritis. Narė
10. Gitana Vaičiutė Technologijų mokytoja metodininkė, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį Narė
11. Virginija Vaitiekūnaitė Rusų kalbos mokytoja metodininkė, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritis. Narė
12. Vilma Venslavė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, gimnazijos klasių vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį. Narė
13. Janina Vildžiūnienė Rusų kalbos vyresnioji mokytoja, gimnazijos klasių vadovė, atsakinga už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritis. Narė
14. Aušra Virbickienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį. Narė
15. Lena Zinienė Dailės mokytoja metodininkė, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritis. Narė
16. Asta Vėžytė Matematikos mokytoja metodininkė. Sekretorė

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos planas 2023 m. 2023-09-26 18:00:07 3.46 MB
Reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė 2023-09-26 18:00:07 9.74 MB
Informacinis pranešimas klasės vadovui 2023-09-26 18:00:07 283.02 KB
Reagavimo į smurtą ir patyčias planas 2023-09-26 18:00:07 204.58 KB
Pranešimo apie smurtą ir patyčias forma 2023-09-26 18:00:07 366.96 KB
VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-06-06 12:35:34 289.09 KB
Tėvų informavimo apie jų vaiko būklę, ugdymo poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą, ir elgesį tvarka 2023-09-26 18:00:07 1.95 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 216.91 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:35 395.98 KB
Pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:35 164.43 KB

Vaiko gerovės komisijos funkcijos

 • Remdamasi Gimnazijos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Gimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę.
 • Rūpinasi pozityvaus Gimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą.
 • Organizuoja Gimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse.
 • Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų.
 • Organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą Gimnazijoje.
 • Kartu su karjeros planavimo specialistu pagal poreikį konsultuoja baigiamosios klasės mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi (galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo, mokymosi įstaigos parinkimo) ir pagal galimybes užtikrina sklandų palydėjimą / perėjimą į kitą mokymosi įstaigą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo.
 • Įvykus krizei Gimnazijoje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Gimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Gimnazijos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.
 • Bendradarbiauja su Gimnazijos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis.
 • Atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Naudingos nuorodos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30