Dažniausiai užduodami klausimai

Norėčiau perlaikyti brandos egzaminus. Kokius dokumentus ir kam pateikti?

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“ Eksternai, planuojantys laikyti brandos egzaminus 2023–2024 mokslo metais, po rugsėjo 15 dienos gali teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui. Savivaldybių bazines mokyklas galima sužinoti savivaldybių administracijų švietimo padaliniuose ir savivaldybių tinklalapiuose. Tinklalapyje www.nsa.smm.lt bazinių mokyklų sąrašas atnaujinamas iki rugsėjo 20 dienos (https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/bazines-mokyklos/).

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus gali pateikti iki lapkričio 24 dienos. Tuomet pasirinkti brandos egzaminai bus laikomi pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Nepateikę prašymo iki lapkričio 24 dienos, t. y. pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, eksternai prašymus galės teikti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.

Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) vieną iš dokumentų ar jo patvirtintų kopijų, jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje:

- LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

- Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte ar lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

- Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

4) užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 15 eurų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Informacija dėl apmokėjimo, jei eksternas laikys egzaminus

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje:

 Už kiekvieną pasirinktą dalyko egzaminą reikia sumokėti 15,00 eurų įmoką į Gimnazijos sąskaitą: Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.: LT417182900002130006 Bankas: AB ,,Šiaulių bankas“, B/k: 71829.

Kaip galėčiau gauti išsilavinimo dokumentą?

Pažymėjimai ir brandos atestatai nuo 2023 metų yra skaitmeniniai.

1. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas išduodamas:

1.1. mokiniui, baigusiam pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.

1.2. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, jei jis prarado spausdintą blanke ar popieriuje;

1.3. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą vietoj turimo pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo, spausdinto blanke arba popieriuje.

2. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas išduodamas asmeniui:

2.1. įgijusiam pagrindinį išsilavinimą;

2.2. pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą vietoj prarasto septynmečio mokslo pažymėjimo, aštuonmečio mokslo pažymėjimo, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimo, devynmečio mokslo pažymėjimo, 1993 ir 1994 metais išduoto pažymėjimo baigusiesiems 9 klasę;

2.3. pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, vietoj prarasto pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo, spausdinto blanke ar popieriuje;

2.4. pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą vietoj turimo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo, spausdinto blanke arba popieriuje.

3. Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas išduodamas:

3.1. mokiniui, baigusiam socialinių įgūdžių ugdymo programą;

3.2. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, jei jis prarado spausdintą blanke ar popieriuje;

3.3. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą vietoj turimo vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo, spausdinto blanke arba popieriuje.

4. Brandos atestatas išduodamas:

4.1. mokiniui, buvusiam mokiniui, įgijusiam vidurinį išsilavinimą;

4.2. asmeniui, pageidaujančiam gauti skaitmeninį brandos atestatą vietoj prarasto brandos atestato;

4.3. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį brandos atestatą vietoj brandos atestato, sudaryto blanke.

Asmuo, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs išsilavinimo dokumentą ir norintis gauti jo dublikatą arba norintis gauti skaitmeninį išsilavinimo dokumentą, turi Gimnazijos direktoriaus vardu pateikti:

prašymą, kuriame nurodyti išsilavinimo dokumento originalo išdavimo metai;

asmens tapatybės dokumento kopiją.

Išsilavinimo dokumentas atspausdinamas per 5 darbo dienas pagal parengtą archyvinę pažymą nuo pažymos užregistravimo dienos.

Atsiimant atspausdintą skaitmeninį išsilavinimo dokumentą ar jo kodą privaloma pateikti asmens tapatybės dokumentą.

Jeigu išsilavinimo dokumento dublikatą užsako kitas asmuo, jis privalo pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Jeigu asmens duomenys yra kitokie nei išsilavinimo dokumente, reikia pateikti asmens duomenų pakeitimo dokumentą (santuokos/ištuokos liudijimą ar kt.).

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30