Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių parlamento nuostatai 2023 m. 2023-04-04 01:46:40 173.78 KB
Elektroninio dienyno nuostatai 2024-03-19 17:27:23 226.02 KB
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatai 2021 m. 2023-04-04 01:50:08 11.99 MB
Tvarkų aprašai
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2019 m. 2024-06-06 12:35:34 103.15 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 121.87 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 121.85 KB
Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo tvarka 2019 m. 2024-06-06 12:35:34 1.41 MB
Dėl veiklų Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje organizavimo ir vykdymo nuo 2021 m. kovo 22 d. 2024-06-06 12:35:34 529.25 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2022 m. 2024-06-06 12:35:34 6.18 MB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-06-06 12:35:34 523.7 KB
Dokumentų perdavimo, keičiantis darbuotojams, tvarka 2020 m. 2024-06-06 12:35:34 108.85 KB
Ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2024-06-06 12:35:34 181.51 KB
VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-06-06 12:35:34 289.09 KB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-06-06 12:35:34 7.4 MB
Paramos gavimo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 2.23 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 216.91 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2024-06-06 12:35:34 899.26 KB
Darbuotojų veiksmų moksleiviui susirgus ar patyrus traumą tvarka 2021 m. 2024-06-06 12:35:34 127.17 KB
Darbuotojų priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas 2019 m. 2024-06-06 12:35:34 135.86 KB
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 143.09 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir kitas psichiką veik. medžiagas tvarkos aprašas 2021 m. 2024-06-06 12:35:34 122.04 KB
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2017 m. 2024-06-06 12:35:34 194.94 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2024-06-06 12:35:34 135.62 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka 2019 m. 2024-06-06 12:35:34 134.19 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-06-06 12:35:35 122.34 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams TA 2022 m. 2024-06-06 12:35:35 4.26 MB
Mokinių turizmo renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-06-06 12:35:35 197.91 KB
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2021 m. 2024-06-06 12:35:35 561.81 KB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-06-06 12:35:35 7.4 MB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2016 m. 2024-06-06 12:35:35 4.4 MB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-06-06 12:35:35 5.07 MB
Apskaitos dokumentų pasirašymo tvarka 2022 m. 2024-06-06 12:35:35 1.93 MB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:35 131.5 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:35 395.98 KB
Pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:35 164.43 KB
Darbuotojų pavadavimo tvarkos aprašas 2024 m. 2024-06-06 12:35:35 106.55 KB
Įsakymas dėl darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo pakeitimo 2024-06-06 12:35:35 516.49 KB
Mokyklinio autobuso ir kitų transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:35 174.21 KB
Taisyklės
Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų darbo tvarkos taisyklės 2024 m. 2024-02-13 14:23:11 283.49 KB
Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų nuotolinio darbo tvarkos taisyklės 2024 m. 2024-02-13 14:23:11 267.56 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2021 m. 2024-02-13 14:23:11 8.98 MB
Darbo tvarkos taisyklės 2020 m. 2024-02-13 14:23:11 162.97 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2024-02-13 14:23:11 214.3 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokymo sutartis (pagal pagrindinio ugdymo programą) 2023-09-26 17:56:58 193.21 KB
Mokymo sutartis (pagal vidurinio ugdymo programą) 2023-09-26 17:56:58 190.58 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 121.85 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją aprašas 2020 m. 2023-09-26 17:56:58 248.08 KB
Dokumentų pateikimas ir priėmimas elektroniniu būdu 2023-09-26 17:56:58 104.92 KB
Prašymai
Mokinio prašymas į I gimnazijos klasę 2022-10-30 17:23:04 145.41 KB
Mokinio prašymas į II gimnazijos klasę 2022-10-30 17:23:04 129.8 KB
Mokinio prašymas į III gimnazijos klasę 2022-10-30 17:23:04 128.88 KB
Mokinio prašymas į IV gimnazijos klasę 2022-10-30 17:23:04 128.66 KB
Tėvų (globėjų) sutikimas dėl sūnaus/dukros mokymosi gimnazijoje 2022-10-30 17:52:45 66.29 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
230714-mp-69 priedas direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-12-05 15:09:57 130.29 KB
Pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:41:14 4.41 MB
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:41:14 157.01 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-04-03 21:43:05 199.84 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcijos 2024-04-08 12:36:38 21.38 KB
A. Matuzevienės pareigybės aprašas 198.48 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojų kvalifikacijos aprašas 2023-04-04 01:10:56 125.07 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 120.14 KB
Kūno kulturos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:00 153.27 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:02 153.21 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:05 153.2 KB
Choreografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:10 153.6 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:13 153.35 KB
Dorinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:15 153.28 KB
Ekonomikos ir verslumo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:41 153.37 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:54 153.31 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:05:07 153.23 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:05:17 153.23 KB
Informaciniu technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:05:29 153.31 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:06:20 153.23 KB
Lietuviu kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:06:32 153.22 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:06:45 153.24 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:06:56 153.27 KB
Psichologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:07:08 153.22 KB
Technologiju mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:07:20 153.32 KB
Užsienio kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:07:31 153.3 KB
Vairavimo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:07:42 102.8 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-10-12 15:35:10 99.04 KB
Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-05-11 11:05:19 200.45 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:34:01 200.53 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:33:03 193.99 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:33:13 371 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:33:23 201.62 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:32:56 205.8 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2024-2026 metų strateginis planas 2024-06-07 14:13:04 296.79 KB
2024 metų veiklos planas 2024-06-07 14:13:04 443.53 KB
2023-2024 m.m. ugdymo planas 2024-06-07 14:13:04 380.96 KB
Įsakymas dėl 2023-24 m.m. UP patvirtinimo 2024-06-07 14:13:04 103.39 KB
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2024-06-07 14:13:04 1.16 MB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2022–2023 m. m. 2024-06-07 14:13:04 447.93 KB
2022-2023 mokslo metų ugdymo plano papildymas 2024-06-07 14:13:04 448.81 KB
2023-2025 metų strateginis planas 2024-06-07 14:13:04 318.49 KB
2023 metų veiklos planas 2024-06-07 14:13:04 433.05 KB
2022-2024 metų strateginis planas 2024-06-07 14:13:04 575.95 KB
2021-2023 metų strateginis planas 2024-06-07 14:13:04 11.8 MB
Ugdymo karjerai planas 2022–2023 m. m. 2024-06-07 14:13:04 7.03 MB
2022 metų veiklos planas 2024-06-07 14:13:04 638.99 KB
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2022 m. 2024-06-07 14:13:04 240.47 KB
2021-2022 mokslo metų ugdymo planas 2024-06-07 14:13:04 584.35 KB
2021 metų veiklos planas 2024-06-07 14:13:04 426.84 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2023 m. 2024-06-07 14:13:04 1.02 MB
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2023-2025 m. 2024-06-07 14:13:04 167 KB
Metinės vadovo užduotys ir ataskaitos
Virgilijaus Žilinsko 2023 metų veiklos ataskaita ir 2024 metų veiklos lūkesčiai 2024-03-10 18:32:01 13.85 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2022 m. 2024-02-28 19:42:33 578.91 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2021 metų ir nustatytos 2022 metų veiklos užduotys 2024-02-28 19:42:33 1.28 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2021 m. 2024-02-28 19:42:33 5.61 MB
Direktoriaus veiklos užduotys 2021 m. 2024-02-28 19:42:33 276.65 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2020 m. 2024-02-28 19:42:33 891.07 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2019 metų ir nustatytas 2020 metų veiklos užduotys 2024-02-28 19:42:33 4.67 MB
Direktoriaus veiklos užduotys 2019 m. 2024-02-28 19:42:33 5.31 MB
Direktoriaus veiklos užduotys 2018 m. 2024-02-28 19:42:33 523.23 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2017 m. 2024-02-28 19:42:33 648.61 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2016 m. 2024-02-28 19:42:33 663.49 KB
Veiklos kokybės ir pažangos ataskaitos
Išorės vertinimo ataskaita 2024-06-28 08:31:58 15.31 KB
Gimnazijos veiklos kokybė 2024-06-28 08:31:58 1.17 MB
Pažangos ataskaita už 2023 metus 2024-06-28 08:31:58 25.83 KB
Pažangos ataskaita už 2022 metus 2024-06-28 08:31:58 21.86 KB
Pažangos ataskaita už 2021 metus 2024-06-28 08:31:58 53.19 KB
Pažangos ataskaita už 2020 metus 2024-06-28 08:31:58 60.51 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 518.81 KB
2024 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 189.95 KB
2024 metų balandžio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 166.13 KB
2024 metų kovo mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 204.22 KB
2024 metų vasario mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 395.19 KB
2024 metų sausio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 295 KB
2023 metų gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 683.94 KB
2023 metų lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 827.44 KB
2023 metų spalio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 259.05 KB
2023 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 60.12 KB
Veiklos ataskaitos
2023 metų veiklos ataskaita 2024-06-28 08:39:13 6.17 MB
2022 metų veiklos ataskaita 2024-06-28 08:39:13 9.96 MB
2021 metų veiklos ataskaita 2024-06-28 08:39:13 1.29 MB
2020 metų veiklos ataskaita 2024-06-28 08:39:13 249.24 KB
2019 metų veiklos ataskaita 2024-06-28 08:39:13 2.08 MB
2018 metų veiklos ataskaita 2024-06-28 08:39:13 802.28 KB
Kiti dokumentai
Socialinio pedagogo veiklos programa 2022-2023 m. m. 2023-04-04 01:36:18 1.24 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-05-24 14:17:44 337.94 KB
2023 m.
2023 metų Finansinės ataskaitos 2024-02-28 19:39:40 3.93 MB
2023 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-28 19:39:40 333.57 KB
2023 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-28 19:39:40 358.2 KB
2023 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-28 19:39:40 357.02 KB
2022 m.
2022 m. Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:08:26 20.22 MB
2022 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:08:26 2.12 MB
2022 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:08:26 350.72 KB
2022 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos  2024-02-21 09:08:26 399.83 KB
2021 m.
2021 m. Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:11:29 20.83 MB
2021 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:11:29 447.29 KB
2021 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos  2024-02-21 09:11:29 3.98 MB
2021 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:11:29 360.92 KB
2020 m.
2020 m. Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:13:56 20.55 MB
2020 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:13:56 365.09 KB
2020 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos  2024-02-21 09:13:56 417.97 KB
2020 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos  2024-02-21 09:13:56 384.99 KB
2019 m.
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2019 m. 2024-06-06 12:35:34 103.15 KB
2019 m. Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:16:42 22.35 MB
2019 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:16:42 360.51 KB
2019 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:16:42 4.61 MB
2019 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos  2024-02-21 09:16:42 431.73 KB
2018 m.
2018 m. Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:19:40 8.27 MB
2018 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos  2024-02-21 09:19:40 525.97 KB
2018 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:19:40 571.02 KB
2018 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos  2024-02-21 09:19:40 3.8 MB
2017 m.
2017 m. Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:22:08 22.72 MB
Finansinės atskaitomybės ataskaitos 2017-09-30 2024-02-21 09:22:08 219.79 KB
Gimnazijos ataskaitos 2017-06-30  2024-02-21 09:22:08 229.78 KB
1 forma 2 ketvirtis 2024-02-21 09:22:08 35.36 KB
2 forma VD 2017-06-30 2024-02-21 09:22:08 72.98 KB
2 forma  VD  prek. 2017-06-30 2024-02-21 09:22:08 72.96 KB
2 forma PI 2017-06-30 2024-02-21 09:22:08 73.23 KB
2 forma B 2017-06-30 2024-02-21 09:22:08 73.98 KB
2 forma MK 2017-06-30 2024-02-21 09:22:08 73.62 KB
2 forma MK-U 2017-06-30 2024-02-21 09:22:08 72.75 KB
Lydraštis 2 forma, 1 forma 2017-06-30 2024-02-21 09:22:08 36.51 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-08 19:55:03 744.41 KB
2024 m. II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1.03 MB
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-18 15:12:36 1.25 MB
2023 m. III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-18 15:12:36 1.08 MB
2023 m. II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-18 15:12:36 1.18 MB
2023 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-18 15:12:36 1.03 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-28 13:08:23 1.07 MB
2022 m. III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-28 13:08:24 2.68 MB
2022 m. II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-28 13:08:24 2.18 MB
2022 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys  2023-02-28 13:08:24 774.21 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:57:38 3.42 MB
2021 m. III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys  2022-10-28 18:57:39 752.34 KB
2021 m. II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:57:39 2.18 MB
2021 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:57:40 2.16 MB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:58:49 3.59 MB
2020 m.  III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:58:49 797.43 KB
2020 m.  II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:58:50 952.23 KB
2020 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:58:50 408.87 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:59:45 2.07 MB
2019 m. III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:59:45 2.4 MB
2019 m. II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:59:46 2.4 MB
2019 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 18:59:47 2.06 MB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 19:01:16 3.17 MB
2018 m. III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 19:01:17 1.86 MB
2018 m. II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 19:01:18 1.86 MB
2018 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 19:01:18 1.85 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
15 dienų valgiaraštis 2023-10-15 19:18:23 21.02 MB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:35 131.5 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešieji pirkimai 13.81 KB
Maršutai Atnaujinta Dydis
Mokinių pavėžėjimo maršrutai 2023-2024 m.m. 15.84 KB
Dokumentai
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2016 m. 2024-06-06 12:35:35 4.4 MB
Mokinių važiavimo mokykliniu autobusu taisyklės 2019 m. 2022-10-29 10:48:21 1.62 MB
Mokinių pavėžėjimo maršrutai 2023-2024 m.m. 15.84 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 148.18 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Išvada dėl korupcijos tikimybės 2023 m. 2024-04-08 12:36:38 134.45 KB
2020-2023 metų korupcijos prevencijos programa 2024-04-08 12:36:38 67.13 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 121.87 KB
Korupcijos prevencijos programos 1 priedas 2024-04-08 12:36:38 188.6 KB
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2024-06-07 14:13:04 1.16 MB
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcijos 2024-04-08 12:36:38 21.38 KB
Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas SST, sąrašas 2024-04-08 12:36:38 14.17 KB
Išvada dėl korupcijos tikimybės nustatymo 2024-04-08 12:36:38 137.27 KB
Privačių interesų deklaruotojų sąrašas 2024-04-08 12:36:38 157.92 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2023 m. 2024-06-07 14:13:04 1.02 MB
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 143.09 KB
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2023-2025 m. 2024-06-07 14:13:04 167 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos planas 2023 m. 2023-09-26 18:00:07 3.46 MB
Reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė 2023-09-26 18:00:07 9.74 MB
Informacinis pranešimas klasės vadovui 2023-09-26 18:00:07 283.02 KB
Reagavimo į smurtą ir patyčias planas 2023-09-26 18:00:07 204.58 KB
Pranešimo apie smurtą ir patyčias forma 2023-09-26 18:00:07 366.96 KB
VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-06-06 12:35:34 289.09 KB
Tėvų informavimo apie jų vaiko būklę, ugdymo poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą, ir elgesį tvarka 2023-09-26 18:00:07 1.95 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 216.91 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:35 395.98 KB
Pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:35 164.43 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2024-02-13 14:23:11 214.3 KB
Dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių 212.81 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023-24 m.m. I-IV kl. II-ojo pusmečio tvarkaraštis 2024-02-27 18:27:17 137.86 KB
2023-2024 m.m. I-IV klasių I-ojo pusmečio tvarkaraštis 2024-02-27 18:27:17 98.91 KB
Egzaminų tvarkaraštis
2023-24 m.m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraštis 2024-02-27 18:42:13 284.35 KB
2024 metų PUPP tvarkaraštis 2024-02-27 18:42:32 127.78 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Socialinis pedagogas
Socialinio pedagogo veiklos programa 2022-2023 m. m. 2023-04-04 01:36:18 1.24 MB
Karjeros specialistas
Ugdymo karjerai planas 2022–2023 m. m. 2024-06-07 14:13:04 7.03 MB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos fondo apsaugos nuostatai 2016 m. 2023-02-27 14:58:42 5.82 MB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-05-25 08:47:24 182.79 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų atlygintinai teikiamų paslaugų kainų sąrašas 2022-03-31 TS-72 priedas 119.64 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos gyventojams dėl Covid-19 prevencinių priemonių 493.6 KB
Mokinių pralamentas Atnaujinta Dydis
Mokinių parlamento nuostatai 2023 m. 2023-04-04 01:46:40 173.78 KB
Mokytojų taryba Atnaujinta Dydis
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatai 2021 m. 2023-04-04 01:50:08 11.99 MB
TŪM (Tūkstantmečio mokykla) Atnaujinta Dydis
Kultūrinio ugdymo sričių koordinatoriaus pareigybės aprašymas 2024-06-04 09:06:58 109.67 KB
STEAM ugdymo srities koordinatoriaus pareigybės aprašymas 113.85 KB
Lyderystės veikiant srities koordinatoriaus pareigybės aprašymas 2024-06-04 09:06:36 110.6 KB
Įtraukiojo ugdymo srities koordinatoriaus pareigybės aprašymas 2024-06-04 09:07:46 110.64 KB