Apie gimnaziją

Taip kūrėsi gimnazija

Pati pirmoji mokykla Kupiškyje veikė namelyje prie bažnyčios, kur vargonininkas mokė rašto, o kunigai - katekizmo.

Pirmą kartą Kupiškio parapinė mokykla minima 1678 m. Kupiškio klebono Jono Stanislovo Krukovskio sudarytame bažnyčios inventoriuje. Mokykloje apie 1763–1767 m. mokėsi būsimasis architektas Laurynas Gucevičius.

1781 m. Kupiškio seniūnijos valdytojo kunigaikščio Adomo Čartoriskio įsteigta Lankasterio parapijos mokykla. Tais laikais mokėsi apie 80 mokinių. Mokykloje buvo mokoma lenkų kalba.

 

1908 m. pastatytas dviklasės mokyklos pastatas, išlikęs iki šiol. Jame įsikūrė pirmosios mergaičių ir berniukų klasės su keturiais skyriais ir antroji klasė su dviem skyriais.

 

1917 m. klebono Antano Bajorino ir vikaro Antano Kripaičio rūpesčiu buvo kreiptasi į vokiečių okupacinės valdžios Lietuvos srities karinės valdybos viršininką kunigaikštį Francą Jozefą Izenburgą-Biršteiną, kad leistų įkurti aukštesniąją su keturių klasių mokymo programa mokyklą. Leidimas buvo gautas ir 1917 m. lapkričio 17 d. prasidėjo mokslas. Tai Kupiškio gimnazijos įkūrimo data.

1938 m. liepos 1 d. švietimo ministras J. Tonkūnas išleido įsakymą Kupiškio progimnaziją plėsti iki pilnos gimnazijos. Direktoriumi paskirtas Teodoras Blinstrubas.

1940 m. spalio 1 d. Kupiškio gimnazija pavadinta Kupiškio vidurine mokykla.

1941 m. prasidėjus karui, okupacinė valdžia užėmė mokyklos pastatą ir mokykla buvo perkelta į buvusių kareivinių patalpas. Į jas mokytojai ir moksleiviai persinešė visą mokyklinį inventorių ir knygas. Klasėse sėdėjo po 50 - 60 mokinių. 1943 m. ir šis pastatas buvo atimtas (čia įsikūrė vokiečių kareivių ligoninė). Iki karo pabaigos mokykla veikė keliuose privačiuose namuose. Kraustymosi metu ypač nukentėjo puikūs Nepriklausomybės laikais įsigyti ąžuoliniai moksleivių suolai ir fizikos kabineto prietaisai.

 

Po karo mokykla ilgai neturėjo didelio pastato, kur būtų galima sukoncentruoti pedagoginį darbą, todėl buvo išsimėčiusi net 7 patalpose:

a) centrinis pastatas;

b) ,,bunkeris“;

c) ,,mūrelis“;

d) buvusios dirbtuvės;

e) ,,Ramovė“;

f) Vytauto g. 12 buvęs teismo pastatas;

g) Žekonio g. šarvojimo salė.

1953 m. rugpjūčio 31 d. LTSR AT Prezidiumo įsaku mokyklai suteiktas komunistų veikėjo Vlado Rekašiaus vardas.

1960 m. užbaigtas statyti 880 vietų naujasis mokyklos pastatas, į kurį persikėlė visi mokiniai.

 

1974 m. baigtas statyti mokyklos priestatas.

1986 m. rugsėjo mėn. Kupiškyje buvo atidaryta II vidurinė mokykla. Senojoje Vl. Rekašiaus vidurinėje mokykloje liko 910 mokinių.

1990 m. nutarta mokyklą vadinti Kupiškio I vidurine mokykla.

1995 m. Kupiškio I vidurinėje mokykloje sukomplektuotoms devintosioms klasėms suteikiamas gimnazijos klasių statusas

Kupiškio rajono taryba 1997 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. 75 Kupiškio I vidurinei mokyklai suteikė Lauryno Stuokos-Gucevičiaus vardą.

Kupiškio rajono tarybos 2000 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. 73 suteiktas gimnazijos statusas ir pavadinta Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija. 2000 m. lapkričio 17 d. įvyko gimnazijos inauguracijos šventė. Ši data laikoma gimnazijos įkūrimo (atkūrimo) data.

2006 m. renovuotas centrinis gimnazijos pastatas.

Nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. gimnazija turi I-IV klases.

1918–1927 m. mokyklą baigė 383 mokiniai.

1940–2017 m. mokyklą baigė 6368 abiturientai (1941–1944 nėra duomenų).

1945–1993 m. mokyklą baigė 21 moksleivis su aukso ir 40 moksleivių su sidabro medaliais, 135 moksleiviai – su Padėkos raštais (Garbės raštais).

1994–2017 m. įteikti 92 brandos atestatai su pagyrimu.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30