Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių parlamento nuostatai 2023 m. 2023-04-04 01:46:40 173.78 KB
Elektroninio dienyno nuostatai 2024-03-19 17:27:23 226.02 KB
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatai 2021 m. 2023-04-04 01:50:08 11.99 MB
Tvarkų aprašai
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2019 m. 2024-06-06 12:35:34 103.15 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 121.87 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 121.85 KB
Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo tvarka 2019 m. 2024-06-06 12:35:34 1.41 MB
Dėl veiklų Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje organizavimo ir vykdymo nuo 2021 m. kovo 22 d. 2024-06-06 12:35:34 529.25 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2022 m. 2024-06-06 12:35:34 6.18 MB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-06-06 12:35:34 523.7 KB
Dokumentų perdavimo, keičiantis darbuotojams, tvarka 2020 m. 2024-06-06 12:35:34 108.85 KB
Ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2024-06-06 12:35:34 181.51 KB
VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-06-06 12:35:34 289.09 KB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-06-06 12:35:34 7.4 MB
Paramos gavimo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 2.23 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 216.91 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2024-06-06 12:35:34 899.26 KB
Darbuotojų veiksmų moksleiviui susirgus ar patyrus traumą tvarka 2021 m. 2024-06-06 12:35:34 127.17 KB
Darbuotojų priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas 2019 m. 2024-06-06 12:35:34 135.86 KB
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 143.09 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir kitas psichiką veik. medžiagas tvarkos aprašas 2021 m. 2024-06-06 12:35:34 122.04 KB
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2017 m. 2024-06-06 12:35:34 194.94 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2024-06-06 12:35:34 135.62 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka 2019 m. 2024-06-06 12:35:34 134.19 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-06-06 12:35:35 122.34 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams TA 2022 m. 2024-06-06 12:35:35 4.26 MB
Mokinių turizmo renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-06-06 12:35:35 197.91 KB
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2021 m. 2024-06-06 12:35:35 561.81 KB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-06-06 12:35:35 7.4 MB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2016 m. 2024-06-06 12:35:35 4.4 MB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-06-06 12:35:35 5.07 MB
Apskaitos dokumentų pasirašymo tvarka 2022 m. 2024-06-06 12:35:35 1.93 MB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:35 131.5 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:35 395.98 KB
Pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:35 164.43 KB
Darbuotojų pavadavimo tvarkos aprašas 2024 m. 2024-06-06 12:35:35 106.55 KB
Įsakymas dėl darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo pakeitimo 2024-06-06 12:35:35 516.49 KB
Mokyklinio autobuso ir kitų transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:35 174.21 KB
Taisyklės
Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų darbo tvarkos taisyklės 2024 m. 2024-02-13 14:23:11 283.49 KB
Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų nuotolinio darbo tvarkos taisyklės 2024 m. 2024-02-13 14:23:11 267.56 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2021 m. 2024-02-13 14:23:11 8.98 MB
Darbo tvarkos taisyklės 2020 m. 2024-02-13 14:23:11 162.97 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2024-02-13 14:23:11 214.3 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokymo sutartis (pagal pagrindinio ugdymo programą) 2023-09-26 17:56:58 193.21 KB
Mokymo sutartis (pagal vidurinio ugdymo programą) 2023-09-26 17:56:58 190.58 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 121.85 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją aprašas 2020 m. 2023-09-26 17:56:58 248.08 KB
Dokumentų pateikimas ir priėmimas elektroniniu būdu 2023-09-26 17:56:58 104.92 KB
Prašymai
Mokinio prašymas į I gimnazijos klasę 2022-10-30 17:23:04 145.41 KB
Mokinio prašymas į II gimnazijos klasę 2022-10-30 17:23:04 129.8 KB
Mokinio prašymas į III gimnazijos klasę 2022-10-30 17:23:04 128.88 KB
Mokinio prašymas į IV gimnazijos klasę 2022-10-30 17:23:04 128.66 KB
Tėvų (globėjų) sutikimas dėl sūnaus/dukros mokymosi gimnazijoje 2022-10-30 17:52:45 66.29 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
230714-mp-69 priedas direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-12-05 15:09:57 130.29 KB
Pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:41:14 4.41 MB
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:41:14 157.01 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-04-03 21:43:05 199.84 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcijos 2024-04-08 12:36:38 21.38 KB
A. Matuzevienės pareigybės aprašas 198.48 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojų kvalifikacijos aprašas 2023-04-04 01:10:56 125.07 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 120.14 KB
Kūno kulturos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:00 153.27 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:02 153.21 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:05 153.2 KB
Choreografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:10 153.6 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:13 153.35 KB
Dorinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:15 153.28 KB
Ekonomikos ir verslumo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:41 153.37 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:54 153.31 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:05:07 153.23 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:05:17 153.23 KB
Informaciniu technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:05:29 153.31 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:06:20 153.23 KB
Lietuviu kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:06:32 153.22 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:06:45 153.24 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:06:56 153.27 KB
Psichologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:07:08 153.22 KB
Technologiju mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:07:20 153.32 KB
Užsienio kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:07:31 153.3 KB
Vairavimo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:07:42 102.8 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-10-12 15:35:10 99.04 KB
Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-05-11 11:05:19 200.45 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:34:01 200.53 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:33:03 193.99 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:33:13 371 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:33:23 201.62 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:32:56 205.8 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30