Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių parlamento nuostatai 2023 m. 2023-04-04 01:46:40 173.78 KB
E. dienyno nuostatai 2022 m. 2023-02-28 16:24:40 226.02 KB
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatai 2021 m. 2023-04-04 01:50:08 11.99 MB
Tvarkų aprašai
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-27 22:20:40 5.07 MB
Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-28 12:38:36 306.61 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2022 m. 2023-02-27 22:20:40 6.18 MB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2023-03-01 02:24:37 2.96 MB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams TA 2022 m. 2023-02-27 22:20:40 4.26 MB
Mokinių turizmo renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-27 22:20:40 197.91 KB
VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-03-01 02:24:50 289.09 KB
Mokyklinio autobuso ir kitų transporto priemonių tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-27 22:20:40 2.28 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-03-01 02:24:44 216.91 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2022 m. 2023-02-27 22:20:40 377.35 KB
Apskaitos dokumentų pasirašymo tvarka 2022 m. 2023-02-27 22:20:40 1.93 MB
Dėl veiklų Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje organizavimo ir vykdymo nuo 2021 m. kovo 22 d. 2023-02-27 22:20:40 529.25 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-01 02:25:00 1.37 MB
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 561.81 KB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 7.4 MB
Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 122.34 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 523.7 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 2.96 MB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 7.4 MB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir kitas psichiką veik. medžiagas tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 122.04 KB
Darbuotojų veiksmų moksleiviui susirgus ar patyrus traumą tvarka 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 127.17 KB
Darbuotojų pavadavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-27 22:20:40 1.8 MB
Ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-27 22:20:40 181.51 KB
Dokumentų perdavimo, keičiantis darbuotojams, tvarka 2020 m. 2023-02-27 22:20:40 108.85 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka 2019 m. 2023-02-27 22:20:40 134.19 KB
Mokinio pasirinkto dalymo, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo tvarka 2019 m. 2023-02-27 22:20:40 1.41 MB
Darbuotojų priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-27 22:20:40 135.86 KB
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-02-27 22:20:40 194.94 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2023-03-01 02:25:06 121.85 KB
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-01 02:25:13 103.15 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2016 m. 2023-03-01 02:25:19 4.4 MB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 121.87 KB
Pedagogų etikos kodeksas 135.62 KB
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 143.09 KB
Taisyklės
Finansų kontrolės taisyklės 2021 m. 2023-02-27 22:20:50 8.98 MB
Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų darbo tvarkos taisyklės 2020 m. 2023-02-27 22:20:51 281.97 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2020 m. 2023-02-27 22:20:51 162.97 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-04-03 21:46:06 214.3 KB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2023-03-01 02:25:06 121.85 KB
Dokumentų pateikimas ir priėmimas elektroniniu būdu 2022-10-30 18:02:27 104.92 KB
Mokymo sutartis (pagal pagrindinio ugdymo programą) 2022-10-28 16:35:26 351.18 KB
Mokymo sutartis (pagal vidurinio ugdymo programą) 2022-10-28 16:35:26 351.19 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją aprašas 2020 m. 248.08 KB
Prašymai
Mokinio prašymas į I gimnazijos klasę 2022-10-30 17:23:04 145.41 KB
Mokinio prašymas į II gimnazijos klasę 2022-10-30 17:23:04 129.8 KB
Mokinio prašymas į III gimnazijos klasę 2022-10-30 17:23:04 128.88 KB
Mokinio prašymas į IV gimnazijos klasę 2022-10-30 17:23:04 128.66 KB
Tėvų (globėjų) sutikimas dėl sūnaus/dukros mokymosi gimnazijoje 2022-10-30 17:52:45 66.29 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:41:14 281.49 KB
Pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:41:14 4.41 MB
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:41:14 157.01 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-04-03 21:43:05 199.84 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcijos 2023-04-05 17:22:47 21.38 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojų kvalifikacijos aprašas 2023-04-04 01:10:56 125.07 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 120.14 KB
Kūno kulturos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:00 153.27 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:02 153.21 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:05 153.2 KB
Choreografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:10 153.6 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:13 153.35 KB
Dorinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:15 153.28 KB
Ekonomikos ir verslumo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:41 153.37 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:04:54 153.31 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:05:07 153.23 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:05:17 153.23 KB
Informaciniu technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:05:29 153.31 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:06:20 153.23 KB
Lietuviu kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:06:32 153.22 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:06:45 153.24 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:06:56 153.27 KB
Psichologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:07:08 153.22 KB
Technologiju mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:07:20 153.32 KB
Užsienio kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:07:31 153.3 KB
Vairavimo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-04-04 01:07:42 102.8 KB
Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-05-11 11:05:19 200.45 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:34:01 200.53 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:33:03 193.99 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:33:13 371 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:33:23 201.62 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-04-03 19:32:56 205.8 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30