Suaugusiųjų pagrindinis ugdymas

Už suaugusiųjų pagrindinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingos

Irma Vyšniauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kab. Nr. 103

Kuruoja lietuvių kalbos ir literatūros, tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų metodines grupes

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.10

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.10

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 16.10

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.10

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 15.20 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 459 35 047

El. paštas irma.vysn@gmail.com
El. paštas Rašyti

Zita Sabaliauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kab. Nr. 104

Kuruoja užsienio kalbų, socialiniai mokslų, menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodines grupes

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.10

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.10

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 16.10

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.10

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 15.20 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 459 35 140

El. paštas zpetrulyte@gmail.com
El. paštas Rašyti

Informacija

Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programų suaugusiųjų švietimo institucijose paskirtis - suteikti klausytojui bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, sudaryti sąlygas įgyti naujų žinių ar papildyti turimas, išmokti dalykų, kurių dėl anksčiau galiojusių programų nebuvo galimybių mokytis.

Ugdymo turinį sudaro privalomieji mokomieji dalykai: dorinis ugdymas (tikyba arba etika) ir dalykų blokai (grupės) (A, B, C, D): A. Kalbos; B. Gamtos ir tikslieji mokslai; C. Socialiniai mokslai; D. Meninio ir darbinio ugdymo dalykai, kūno kultūra. Kiekviename dalykų bloke, be privalomųjų dalykų, gali būti ir pasirenkamieji dalykai ar mokomųjų dalykų moduliai, kuriuos klausytojai renkasi laisvai. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių paskirtis:

 • Ugdyti estetinius, bendruosius kultūrinius gebėjimus (pvz., etninė kultūra, teatras, dizainas, lietuvių tradicinis menas, choreografija, vietiniai kultūros paminklai, sveika gyvensena ir kt.).
 • Gilinti mokomųjų dalykų žinias ir gebėjimus, įgyti naujų kompetencijų, įtvirtinti vertybines nuostatas, atliepti profiliavimosi pradžią (pvz. taikomoji chemija, verslo aritmetika, Baltoskandijos šalių literatūra, iškalbos menas, kompiuterinė raštvedyba, ekonomika, braižyba, eksperimentinė fizika ir kt.).
 • Turintiems ugdymosi sunkumų klausytojams padėti įveikti atsilikimą, skatinti ugdymosi motyvaciją.

Suaugusiųjų švietimo institucijose klausytojai gali rinktis mokymosi būdus ir formas.

Būdai:

 • Nuoseklusis.
 • Modulinis (pavienių dalykų).

Formos:

 • Stacionari.
 • Neakivaizdinė.
 • Eksternu.

Suaugusiųjų švietimo institucijose savaitinis valandų ar moduliui skirtų valandų kiekis yra mažesnis nei bendrojo lavinimo mokyklose. Jų skirtumą kompensuoja klausytojų gyvenimiškoji patirtis bei teisė ir sugebėjimas dalį programos mokytis savarankiškai patogiu laiku bei socialinių sąlygų apibrėžtoje vietoje (ne mokykloje).

Klausytojo mokymosi trukmė bei programos apimtis neribojama.

 • Besimokant nuosekliuoju būdu klausytojui galioja bendrojo lavinimo mokykloms nustatyti reikalavimai.
 • Besimokant moduliniu būdu klausytojo ugdymo(si) programos nėra orientuotos į koncentrus. Jos orientuotos į kiekvieno dalyko kiekvienai klasei nustatytus Išsilavinimo standartus.

Profiliavimo(si) pradmenys suaugusiųjų švietimo institucijose įgyvendinami klausytojui pageidaujant.
Klausytojams besimokantiems pagal pagrindinio ugdymos(si) programas nuosekliuoju būdu, atsižvelgiant į jų pageidavimus bei gyvenimiškąją patirtį, sudaromos sąlygos baigti dalyko klasės kursą per trumpesnį nei vienerių metų laikotarpį.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30