Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, sudaryta iš keturių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), keturių mokytojų, keturių mokinių ir vieno vietos bendruomenės atstovo. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame išrinktos tarybos posėdyje.

Pasibaigus tarybos kadencijai ar nutrūkus tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujus rinkimus organizuoja gimnazijos direktorius.

Tarybos veikla planuojama, posėdžiai protokoluojami. Tarybos posėdžius inicijuoja tarybos pirmininkas ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti kviečiamas neeilinis tarybos posėdis.

Tarybos posėdžių sekretorė – raštinės vedėja Jolanta Glemžienė.

Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.

Gimnazijos tarybos sudėtis 2023–2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovavimas

Pareigos taryboje

1.

Regina Urbanovičienė

Tėvų atstovė

Pirmininkė

2.

Evaldas Bagdonavičius

Mokytojų atstovas

Narys

3.

Jūra Sigutė Jurėnienė

Vietos bendruomenės atstovė

Narė

4.

Martyna Griciutė

Mokinių atstovė

Narė

5.  Dovilė Mikėnaitė Mokinių atstovė Narė

6.

Nida Mikšienė

Mokytojų atstovė

Narė

7.

Danguolė Petrulienė

Mokytojų atstovė

Narė

8.

Nedas Satkevičius

Mokinių atstovas

Narys

9.

Rugilė Stankevičiūtė

Mokinių atstovė

Narė

10.

Danguolė Stonkuvienė

Tėvų atstovė

Narė

11.

Oksana Totorienė

Tėvų atstovė

Narė

12.

Irma Vyšniauskienė

Mokytojų atstovė

Narė

13.

Aušra Žilinskienė

Tėvų atstovė

Narė

Gimnazijos taryba:

 • teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • svarsto ir pritaria gimnazijos strateginiam ir metiniam veiklos planams, nuostatams, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo plano projektui ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems gimnazijos direktoriaus;
 • kiekvienais metais vertina gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą, priima sprendimą dėl gimnazijos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį savivaldybės merui;
 • svarsto kitus teisės aktuose nustatytus ar gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30