Metodinė taryba

Informacija

Metodinė taryba – gimnazijoje veikianti pedagogų metodinių grupių pirmininkų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja Metodinės tarybos pirmininkas.

Metodinės tarybos tikslas – siekti nuoseklaus ir kryptingo pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimo bei profesinio kapitalo stiprinimo ir užtikrinti veiksmingą ugdymo procesą, siekiant optimalios kiekvieno mokinio pažangos.

Metodinės tarybos sudėtis 2023–2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Jurgita Valauskienė Metodinės tarybos pirmininkė Komandos vadovė

2.

Lena Zinienė Menų metodinės grupės pirmininkė Narė

3.

Inga Inapienė Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė Narė

4.

Nida Mikšienė Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė Narė
5. Vilma Venslavė Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė Narė
6. Asta Vėžytė Tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė Narė
7. Zita Mažeikienė Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė Narė

Metodinės tarybos funkcijos

 • Nustato gimnazijos metodinės veiklos prioritetus mokslo metams, formuoja ugdymo turinio gerinimo politiką.
 • Koordinuoja gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkdama mokytojus ugdymo (pamokų / veiklų / procesų)  kokybei užtikrinti.
 • Nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato prioritetus.
 • Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su kitomis švietimo institucijomis, kt.
 • Svarsto parengtus dalykų programų projektus, dalykų mokymo programų vykdymo, ugdymo turinio organizavimo ir įgyvendinimo klausimus, ugdymo inovacijų diegimą ir teikia rekomendacijas gimnazijos pedagoginei bendruomenei.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30