Projektas ,,Švarraštis”

 Projekto veiklos vyko nuo 2020 metų spalio mėnesio  iki 2022 metų birželio mėnesio.

Projektas ,,Švarraštis”

 Spalio mėnesio pradžioje startavo projektas ,,Švarraštis”. Tai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas Nr.09.2.1-ESKA-K-728-03-0038. Prie projekto finansavimo taip pat prisidėjo ir Kupiškio raj. savivaldybė. Projektą rengė Kupiškio raj. savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.
 Projekto tikslas – pagerinti veiklą tobulinančių Kupiškio raj. savivaldybės mokyklų mokinių lietuvių kalbos rezultatus. Projekte dalyvauja trys veiklą tobulinančios Kupiškio raj. mokyklos: Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Kupiškio raj. Subačiaus gimnazija, Kupiškio raj. Alizavos pagrindinė mokykla.
 Projekto veiklose dalyvauja visi pirmų gimnazijos klasių mokiniai. Projektas tęsis dvejus metus. Bus kuriama ir išbandoma mokinių raštingumo gebėjimų stiprinimo strategija. Suplanuotas ,,Švarraščio” turinys, vyksta ,,Švarraščio” moduliai, ,,Švarraščio patarėjo” kūrimas, taip pat vyksta individualios lietuvių k. gebėjimų (raštingumo) ugdymo gerinimo konsultacijos, individualūs mokinio pažangos aptarimai. Gruodžio mėnesį vyks ir pirmasis ,,Švarraščio” turnyras.
 Pasitelkta konsultuojančios institucijos Biržų ,,Saulės” gimnazijos ir konsultantės lietuvių kalbos mokytojos ekspertės R. Kežienės pagalba.

Mokytoja Jolanta Kireilytė


Pasirašytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0038 „Švarraštis“

 2020 m. rugsėjo 18 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0038 „Švarraštis“ sutartį. Projektą parengė Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Projektui įgyvendinti skirta 66640,56 eurai iš Europos Sąjungos fondų ir 1363 euro iš Savivaldybės biudžeto lėšų.
 Projekto ,,Švarraštis‘‘ tikslas – pagerinti veiklą tobulinančių Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokinių lietuvių kalbos rezultatus. Projekte dalyvaus 3 veiklą tobulinančios Kupiškio rajono savivaldybės mokyklos: Kupiškio Lauryno Suokos-Gucevičiaus gimnazija, Kupiškio r. Subačiaus gimnazija, Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla. Siekiant projekto tikslų, bus pasitelkiama konsultuojančios institucijos (Biržų ,,Saulės'' gimnazijos) ir konsultantės –Ramutės Kežienės, lietuvių kalbos mokytojos ekspertės, pagalba. Per dvejus metus į projekto veiklas planuojama įtraukti ne mažiau kaip 120 mokinių, projekto metu profesinį kapitalą augins 18 mokytojų. Šio projekto išskirtinumą lemia jo veiklų kompleksiškumas, apimantis tikslingas, mokslininkų pripažįstamas veiksmingomis, veiklas – bus kuriama ir išbandoma mokinių raštingumo gebėjimų stiprinimo strategija ,,Švarraštis“. Šis projektas ne tik dera su strateginiais šalies ir savivaldybės dokumentais, padeda siekti juose užsibrėžtų tikslų bei uždavinių, bet ir atliepia Geros mokyklos koncepcijoje įvardintus geros mokyklos aspektus: asmenybės ūgtį – pasiekimus (mokinių įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visuma); pažangą (per tam tikrą laiką pasiektas lygis, atsižvelgiant į mokymosi startą bei asmenines raidos galimybes, mokiniui optimalų tempą ir bendrosiose ugdymo programose numatytus reikalavimus); gyvenimą mokykloje – saviraiškų dalyvavimą (veiklos, įvykiai ir nuotykiai); ugdymo(si) aplinką – dinamišką, atvirą ir funkcionalią aplinką. Projekto pareiškėjas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.
 Projekto veiklos prasidės 2020 m. spalio mėnesį.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30