Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2019 m. 2024-02-21 09:16:42 103.15 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-04-08 12:36:38 121.87 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2023-11-29 12:11:20 121.85 KB
Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo tvarka 2019 m. 2023-11-29 12:11:20 1.41 MB
Dėl veiklų Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje organizavimo ir vykdymo nuo 2021 m. kovo 22 d. 2023-11-29 12:11:20 529.25 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2022 m. 2023-11-29 12:11:20 6.18 MB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-11-29 12:11:20 523.7 KB
Dokumentų perdavimo, keičiantis darbuotojams, tvarka 2020 m. 2023-11-29 12:11:20 108.85 KB
Ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-11-29 12:11:20 181.51 KB
VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-11-29 12:11:20 289.09 KB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-11-29 12:11:20 7.4 MB
Paramos gavimo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas 2023-11-29 12:11:20 2.23 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-11-29 12:11:20 216.91 KB
Mokyklinio autobuso ir kitų transporto priemonių tvarkos aprašas 2022 m. 2023-11-29 12:11:20 2.28 MB
Darbuotojų veiksmų moksleiviui susirgus ar patyrus traumą tvarka 2021 m. 2023-11-29 12:11:20 127.17 KB
Darbuotojų priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas 2019 m. 2023-11-29 12:11:20 135.86 KB
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2023-11-29 12:11:20 143.09 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir kitas psichiką veik. medžiagas tvarkos aprašas 2021 m. 2023-11-29 12:11:20 122.04 KB
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-11-29 12:11:20 194.94 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2023-11-29 12:11:20 135.62 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka 2019 m. 2023-11-29 12:11:20 134.19 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-11-29 12:11:20 122.34 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams TA 2022 m. 2023-11-29 12:11:20 4.26 MB
Mokinių turizmo renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-11-29 12:11:20 197.91 KB
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2021 m. 2023-11-29 12:11:20 561.81 KB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-11-29 12:11:20 7.4 MB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2016 m. 2023-11-29 12:11:20 4.4 MB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-11-29 12:11:20 5.07 MB
Apskaitos dokumentų pasirašymo tvarka 2022 m. 2023-11-29 12:11:20 1.93 MB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2024-01-15 08:51:05 131.5 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-01-16 20:21:02 395.98 KB
Pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-01-15 08:49:37 164.43 KB
Darbuotojų pavadavimo tvarkos aprašas 2024 m. 2024-02-13 14:27:23 106.55 KB
Darbo apmokėjimo sistema (nauja redakcija) 897.11 KB
Įsakymas dėl darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo pakeitimo 2024-02-28 20:22:57 516.49 KB