Mokytojų taryba

Informacija

Mokytojų taryba yra nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, gimnazijos direktoriaus įsakymais, Gimnazijos nuostatais.

Mokytojų tarybai vadovauja ir jos posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

Mokytojų tarybos sudėtis 2023–2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje

1.

Irma Vyšniauskienė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Mokytojų tarybos pirmininkas

2.

Evaldas Bagdonavičius

Technologijų vyresnysis mokytojas

Narys

3.

Ingrida Barauskienė

Etikos vyresnioji mokytoja

Narė

4.

Aldona Bočiulytė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Narė

5.

Rita Grigaliūnienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Narė

6.

Irena Grinienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Narė

7.

Zita Griškevičiutė

Matematikos mokytoja metodininkė

Narė

8.

Audrius Inapas

Biologijos mokytojas metodininkas

Narys

9.

Inga Inapienė

Geografijos mokytoja metodininkė

Narė

10.

Joana Jankauskienė

Šokio vyresnioji mokytoja

Narė

11.

Rimantas Jocius

Technologijų vyresnysis mokytojas

Narys

12.

Jolanta Kireilytė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Narė

13.

Audronė Lapeikienė

Matematikos vyresnioji mokytoja

Narė

14.

Audronė Matuzevičienė

Socialinė pedagogė metodininkė, neformaliojo vaikų švietimo programos vadovė

Narė

15.

Zita Mažeikienė

Biologijos mokytoja metodininkė

Narė

16.

Jurgita Mažylienė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Narė

17.

Darius Mažylis

Fizikos mokytojas metodininkas

Narys

18.

Asta Merkienė

Fizikos mokytoja metodininkė

Narė

19.

Nida Mikšienė

Lietuvių kalvos mokytoja metodininkė

Narė

20.

Zita Navarskaitė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Narė

21.

Danguolė Petrulienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja metodininkė

Narė

22.

Darius Petrulis

Užsienio kalbos (anglų) mokytojas metodininkas, užsienio kalbos (vokiečių) mokytojas

Narys

23.

Asta Remeikienė

Muzikos mokytoja metodininkė

Narė

24.

Inga Sakalauskienė

Istorijos, geografijos mokytoja metodininkė

Narė

25.

Loreta Šilinienė

Chemijos mokytoja metodininkė

Narė

26.

Rasa Šlekienė

Tikybos mokytoja metodininkė

Narė

27.

Evaldas Uckus

Informacinių technologijų mokytojas metodininkas

Narys

28.

Violeta Urbelienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja metodininkė

Narė

29.

Gitana Vaičiutė

Technologijų mokytoja metodininkė

Narė

30.

Kristina Vainienė

II kategorijos psichologė, psichologijos mokytoja metodininkė

Narė

31.

Virginija Vaitiekūnaitė

Užsienio kalbos mokytoja metodininkė

Narė

32.

Jurgita Valauskienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja ekspertė

Narė

33.

Vilma Venslavė

Užsienio kalbos (anglų) vyresnioji mokytoja

Narė

34.

Asta Vėžytė

Matematikos mokytoja metodininkė

Narė

35.

Janina Vildžiūnienė

Užsienio kalbos (rusų) vyresnioji mokytoja

Narė

36.

Donatas Vilkas

Neformaliojo vaikų švietimo programos mokytojas

Narys

37.

Aušra Virbickienė

Užsienio kalbos (anglų) vyresnioji mokytoja

Narė

38.

Lena Zinienė

Dailės mokytoja metodininkė

Narė

Mokytojų tarybos funkcijos

 • Inicijuoja Mokyklos kaitos procesus.
 • Dalyvauja planuojant Mokyklos veiklą, formuoja ir koreguoja Mokyklos veiklos tikslus.
 • Svarsto ir vertina ugdymo programų įgyvendinimą, mokinių ugdymosi rezultatus.
 • Analizuoja mokinių mokymosi krūvius, specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi problemas ir teikia siūlymus joms spręsti.
 • Analizuoja mokinių pamokų lankomumą, mokinių individualios pažangos pasiekimus, nepatenkinamų pasiekimų priežastis ir teikia siūlymus mokinių pasiekimų gerinimui.
 • Analizuoja neformaliojo vaikų švietimo organizavimą ir teikia siūlymus jo gerinimui.
 • Aptaria pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų metodinės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes.
 • Teikia Mokyklos direktoriui, mokytojų atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo.
 • Atviru balsavimu renka atstovus į Tarybą.
 • Turi teisę gauti iš Mokyklos administracijos visą informaciją apie Mokyklos veiklą.
 • Analizuoja, kaip vykdomi veiklos ir ugdymo planai, svarsto ir teikia Mokyklos tarybai pasiūlymus dėl ugdymo plano.

Dokumentai

Mokytojų taryba Atnaujinta Dydis
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatai 2021 m. 2023-04-04 01:50:08 11.99 MB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30