Metodinės grupės

Informacija

Metodinė grupė – gimnazijoje veikianti pedagogų grupė, sudaryta pagal dalyką ar dalykų grupę. Gimnazijoje veikia lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, tiksliųjų mokslų, socialinių mokslų, gamtos mokslų, menų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės. Metodinių grupių veiklą koordinuoja išrinkti metodinių grupių pirmininkai.

Metodinių grupių sudėtis 2023-2024 m. m.

Socialinių mokslų metodinės grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Inga Inapienė

Geografijos mokytoja metodininkė

Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

2.

Ingrida Barauskienė

Etikos vyresnioji mokytoja

Narė

3.

Inga Sakalauskienė

Geografijos mokytoja metodininkė

Narė

4.

Rasa Šlekienė

Tikybos mokytoja metodininkė

Narė

5.

Kristina Vainienė

Psichologijos mokytoja metodininkė

Narė

Gamtos mokslų metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Zita Mažeikienė

Biologijos mokytoja metodininkė

Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė

2.

Audrius Inapas

Biologijos mokytojas metodininkas

Narys

3.

Darius Mažylis

Fizikos mokytojas metodininkas

Narys

4.

Asta Merkienė

Fizikos mokytoja metodininkė

Narė

5.

Loreta Šilinienė

Chemijos mokytoja metodininkė

Narė

Lietuvių kalbos ir literatūros metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Nida Mikšienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė

2.

Aldona Bočiulytė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Narė

3.

Jolanta Kireilytė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Narė

4.

Zita Navarskaitė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Narė

Užsienio kalbų metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Vilma Venslavė

Užsienio kalbos (anglų) vyresnioji mokytoja

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

2.

Danguolė Petrulienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja metodininkė

Narė

3.

Darius Petrulis

Užsienio kalbos (anglų) mokytojas metodininkas, užsienio kalbos (vokiečių) mokytojas

Narys

4.

Violeta Urbelienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja metodininkė

Narė

5.

Virginija Vaitiekūnaitė

Užsienio kalbos (rusų) mokytoja metodininkė

Narė

6.

Jurgita Valauskienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja ekspertė

Narė

7.

Janina Vildžiūnienė

Užsienio kalbos (rusų) vyresnioji mokytoja

Narė

8.

Aušra Virbickienė

Užsienio kalbos (anglų) vyresnioji mokytoja

Narė

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Asta Vėžytė

Matematikos mokytoja metodininkė

Tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė

2.

Zita Griškevičiutė

Matematikos mokytoja metodininkė

Narė

3.

Audronė Lapeikienė

Matematikos vyresnioji mokytoja

Narė

4.

Jurgita Mažylienė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Narė

5.

Evaldas Uckus

Informacinių technologijų mokytojas metodininkas

Narys

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Lena Zinienė

Dailės mokytoja metodininkė

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

2.

Evaldas Bagdonavičius

Technologijų vyresnysis mokytojas

Narys

3.

Rita Grigaliūnienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Narė

4.

Irena Grinienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Narė

5.

Joana Jankauskienė

Šokio vyresnioji mokytoja

Narė

6.

Asta Remeikienė

Muzikos mokytoja metodininkė

Narė

7.

Gitana Vaičiutė

Technologijų mokytoja metodininkė

Narė

Metodinės grupės funkcijos

 • Nagrinėja ugdymo turinio planavimo, integravimo, (įsi)vertinimo ir pan. strategijų įgyvendinimo klausimus.
 • Nustato metodinės grupės mokslo metų veiklos prioritetus.
 • Analizuoja dalykų ugdymo programas.
 • Sprendžia vadovėlių ir mokymo(si) priemonių poreikio ir įsigijimo klausimus.
 • Nagrinėja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus, dalyvauja sprendžiant pagalbos teikimo mokiniui klausimus.
 • Aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius.
 • Vykdo pedagoginės gerosios patirties sklaidą.
 • Teikia siūlymus metodinės veiklos organizavimo, ugdymo ir pamokos kokybės gerinimo  klausimais Metodinei tarybai.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30