PATVIRTINTA
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus
gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d.
įsakymu Nr. 1-6KUPIŠKIO LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS
2020-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA


I SKYRIUS
BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS
1. Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, įgyvendindama korupcijos prevencijos programą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015 – 2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015 – 2017 metų programa, patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. TS-389.
2. Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje (toliau – Gimnazija).
3. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Gimnazijos veiklą.
4. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas ir informavimas.
5. Programa parengta 3 metų laikotarpiui.

II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ

6. Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia, įgyvendindama 2013 – 2022 metų valstybinės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais.
7. Pagrindinė veikla – pagrindinio ugdymo programų antrosios dalies, vidurinio ugdymo programų ir neformalaus švietimo programų vykdymas. Vykdydama pagrindines veiklas, gimnazija išduoda pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, brandos atestatus, mokymosi pasiekimų pažymėjimus, brandos atestatų (diplomų) priedus ir brandos atestatų dublikatus, pažymėjimus. Išduodant šiuos dokumentus, laikomasi griežtos atsiskaitomybės Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.
8. Direktorius, Gimnazijai skirto biudžeto asignavimų valdytojas, kasmet atsiskaito už ūkinę – finansinę veiklą Gimnazijos tarybai, mokytojų tarybai ir tėvų bendruomenei. Gimnazijos bendruomenė ir Gimnazijos taryba kasmet informuojama apie metinį biudžetą, dalyvauja, planuojant Gimnazijos biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų taupymo klausimus. Gimnazijos veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai. Tokia pat tvarka atsiskaitoma ir už paramos lėšų, specialiųjų programų lėšų ir lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai, profesiniam informavimui ir konsultavimui panaudojimą.
9. Gimnazijoje patvirtinta paramos Gimnazijai gavimo, panaudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarka.
10.Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir patvirtintu Gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašu.
11. Direktorius, Supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos nariai, kiti darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus kasmet pateikia privačių interesų deklaracijas. Gimnazijos interneto tinklalapyje skelbiami: Metinių pirkimų planas, Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas.
12.Mokiniai ir jų tėvai supažindinami su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka Gimnazijoje.

III SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

13. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
13.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
13.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
134.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;
13.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

14.Programos tikslai:
14.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
14.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Gimnazijoje;
14.3. ugdyti mokinių ir Gimnazijos darbuotojų antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją.
15. Programos uždaviniai:
15.1. užtikrinti efektyvų Gimnazijos administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi;
15.2. supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais visuomenės nariais;
15.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Gimnazijoje.

V SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ IR VERTINIMO KRITERIJAI

16. Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
16.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu Gimnazijoje;
16.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;
16.3. skundų, pateiktų Gimnazijos direktoriui, aukštesnėms institucijoms, skaičiaus mažėjimu;
16.4. bendruomenės nuomonės tyrimų rezultatais, parodančiais pasitikėjimą Gimnazija.

 

VI SKYRIUS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

17. Už Programos įgyvendinimą atsakingas Gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už Programos įgyvendinimo organizavimą ir korupcijos prevenciją bei kontrolę; jis teikia pasiūlymus Gimnazijos direktoriui ir kitiems atsakingiems asmenims dėl įsakymų, sprendimų antikorupcinio vertinimo ir tobulinimo.
18. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.
19. Programos ir jos priemonių įgyvendinimo plano projektą trims metams rengia įgaliotas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją.
20. Paskirtas asmuo pateikia Gimnazijos direktoriui ataskaitą apie Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą kasmet iki gruodžio 23 d..
21. Gimnazijos prevencijos programą tvirtina Gimnazijos direktorius.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą (1priedas).
23. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.
24. Programa įsigalioja nuo 2020 m. sausio 10 dienos.
25.Programa, priemonių planas ir ataskaita apie Korupcijos prevencijos programos priemonių plano vykdymą skelbiama Gimnazijos interneto svetainėje (www.kupiskiogimnazija.lt).

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_______________________________________________________

 

Korupcijos prevencijos programos 1 priedas