Renginiai

Lankytojai

Mes turime 32 svečius prisijungusių

Pagalba mokiniui

Atnaujinta 2017-09-29

Pagalbos teikimo, socialinio, emocinio ir vertybinio ugdymo komandos sudėtis

Švietimo pagalbos specialistai

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas

Socialiai orientuoto ugdymo programa "Asmenybės ūgtis"

Sveikatos priežiūros planas

Projektas „SVEIKI PENKI“

 

Specialistų darbo kryptys:
 
     

Renginiai

 

 Pagalbos teikimo, socialinio, emocinio ir vertybinio ugdymo komanda


2016-2017 m.m.

 

Koordinatorė: Audronė Matuzevičienė – socialinė pedagogė.

Sekretorė: Asta Vėžytė – matematikos mokytoja, IVa, IVb klasių kuratorė.

Nariai:

1. Kristina Vainienė - psichologė.

2. Edita Martinenkienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

3. Janina Vildžiūnienė – rusų kalbos mokytoja, III klasių kuratorė.

4. Loreta Šilinienė - chemijos mokytoja, IVc, IVd klasių kuratorė.

5. Elvyra Kavoliūnienė - prancūzų kalbos mokytoja, I klasių kuratorė, karjeros planavimo specialistė.

6. Jūratė Šepetienė – II klasių kuratorė.

 

 

Švietimo pagalbos specialistai

 

Socialinė pedagogė Audronė Matuzevičienė

 

107 kab. Tel.: 8 459 35046

 

Darbo laikas:

Pirmadienis - Ketvirtadienis 8.00-17.00

Penktadienis 8.00-15.30

 

Psichologė Kristina Vainienė

 

kab. bendrabutyje Tel.: 8 615 97551

 

Darbo laikas (40 val.): Pirmadienis - Penktadienis 8.00-17.00 val.

Pietų pertrauka: 12.00-13.00 val.

KONSULTAVIMO LAIKAS (20 val.):

2017-2018 m.m.

Pirmadienį

2 – 4 ir

6 – 8 pamokos

8.55 – 9.40; 9.50 – 10.35; 10.50 – 11.35;  13.10 – 13.55; 14.00 – 14.45; 14.50 - 15.35

Antradienį

2 – 4 ir

6 – 8 pamokos

8.55 – 9.40; 9.50 – 10.35; 10.50 – 11.35;  13.10 – 13.55; 14.00 – 14.45; 14.50 - 15.35

Trečiadienį

2 – 4 ir

6 – 8 pamokos

8.55 – 9.40; 9.50 – 10.35; 10.50 – 11.35;  13.10 – 13.55; 14.00 – 14.45; 14.50 - 15.35

Ketvirtadienį

2 – 4 ir

6 – 8+ pamokos

8.55 – 9.40; 9.50 – 10.35; 10.50 – 11.35;  13.10 – 13.55; 14.00 – 14.45; 14.50 - 16.05

Penktadienį

3 ir 8 pamokos 9.50 – 10.35   14.50 – 15.35

Psichologė konsultuoja mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, kitus asmenis

susijusius su mokinių ugdymu.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Edita Martinenkienė

 

kab. bendrabutyje Tel.: 8 657 77376

 

Darbo laikas:

Pirmadienį 7.30 –12.00, 12.30 -  15.36
Antradienį 7.30 - 12.00, 12.30 - 15.36
Trečiadienį 7.30 - 12.00, 12.30 - 15.36
Ketvirtadienį 7.30 - 12.00, 12.30 - 15.36
Penktadienį  - 
 


 

 

PSICHOLOGĖS FUNKCIJOS

Psichologė konsultuoja mokinius, mokytojus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) mokymosi, elgesio, emocinių sunkumų, asmeninių ir tarpasmeninių santykių klausimais. Pataria mokiniams, kaip geriau sutarti su bendraamžiais, spręsti konfliktus. Padeda geriau pažinti save, įveikti gyvenimo sunkumus. Mokytojams padeda spręsti mokymo, klasės valdymo, darbo su atskirais mokiniais ir bendradarbiavimo su tėvais klausimus. Tėvams padeda spręsti iškylančius bendravimo su vaikais, jų auklėjimo sunkumus.

Dirba Pagalbos teikimo, socialinio, emocinio ir vertybinio ugdymo komandoje - atlieka mokymosi sunkumų turinčių mokinių psichologinį įvertinimą (vertina pažinimo procesų: atminties, suvokimo, dėmesio, mąstymo bei emocinius ypatumus, socialinį supratingumą). Atlieka pirminę žalingų įpročių bei kitų krizinių situacijų prevenciją, intervenciją, postvenciją. Bendradarbiauja su socialine pedagoge, bendruomenės slaugytoja, klasių kuratorėmis, administracija, kitomis žinybomis, susijusiomis su vaikų teisių ir teisėtų interesų apsauga. Veda savižinos ir socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus apie bendruomeniškumą, toleranciją, patyčias, konfliktus, pasiruošimą egzaminams, egzaminų baimę, stresą, krizes ir jų įveikimą klasėms, mokinių grupėms (klasių valandėlių, susirinkimų metu, pagal poreikį).

Veda psichologijos pamokas: pasirinkusiems ketvirtų gimnazijos klasių mokiniams – Bendravimo ir Gyvenimo sunkumų psichologiją; trečių gimnazijos klasių mokiniams – Žmogaus raidos ir Asmenybės psichologiją.

Teikia karjeros paslaugas: tiria mokinių interesus, asmenybės savybes, gebėjimus. Veda ugdymo karjerai užsiėmimus. Teikia informaciją apie Lietuvos švietimo sistemą, mokymosi įstaigas, studijų programas, konkursinius mokomuosius dalykus, prašymų studijoms pildymą, aktualios informacijos šaltinius. Bendradarbiauja su karjeros koordinatore ir bibliotekos vedėja, klasių kuratorėmis ir suinteresuotais mokytojais bei kitais su karjera susijusiais specialistais.

Atlieka planinius tyrimus - pirmokų gimnazistų mokymosi stilių, adaptacijos gimnazijoje tyrimą, antrokų gimnazistų karjeros konsultavimą, antrokų ir naujų, atvykusių į trečias gimnazijos klases, mokinių gebėjimų tyrimą profesiniam pasirinkimui bei mokymosi ir gebėjimų dermės nustatymui,

ketvirtokų gimnazistų psichologinio pasiruošimo egzaminams ir streso valdymo vertinimą (pagal poreikį).

Parengė antros kvalifikacinės kategorijos psichologė Kristina Vainienė

Informacija atnaujinta 2016-09-09

  

  

Kristina

Psichologė Kristina Vainienė

 

 

 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS FUNKCIJOS

1. Rūpinasi mokinių asmenybės socialiniu ugdymu bei branda, padeda mokiniams formuotis vertybines ir estetines nuostatas, ugdytis pilietiškumą.
2. Vertina ir padeda spręsti mokinių, patiriančių seksualinį išnaudojimą, priklausomų nuo alkoholio, rūkymo, narkotinių medžiagų ir kt., stokojančių mokymosi motyvacijos, turinčių mokyklos lankomumo, užimtumo, emocinių, elgesio, mokymo sutarties reikalavimų laikymosi bei kitų sunkumų, problemas.
3. Padeda mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.
4. Informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą, talkina šeimai ją gaunant.
5. Bendradarbiauja su klasių kuratoriais, kitais mokytojais, pagalbos specialistais, gimnazijos administracija, seniūnijų socialiniais darbuotojais sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, teikia siūlymus ugdymo(si) procesui, gimnazijos mikroklimatui gerinti.
6. Palaiko ryšius su vietos bendruomene, valstybinėmis, savivaldybės įstaigomis ir organizacijomis.
7. Informuoja Gimnazijos vadovą, mokytojus, kitus pagalbos specialistus apie susidariusią probleminę situaciją ir teikia siūlymus ją spręsti.
8. Rengia ir/ar įgyvendina programas, projektus, vertina jų efektyvumą.
9. Veda socialinių įgūdžių ugdymo pratybas mokiniams.
10. Konsultuoja mokinius ir kitus gimnazijos bendruomenės narius.
11. Rūpinasi mokinių maitinimu, pavėžėjimu;
12. Organizuoja ir vykdo vaikų, augančių socialiai jautriose šeimose, aprūpinimą būtiniausiais mokinio reikmenimis.
13. Analizuoja pamokų lankomumą, imasi priemonių pamokų lankomumui gerinti.
14. Budi Gimnazijoje pertraukų metu budėjimo grafike nurodytu laiku.
15. Lanko mokinius jų namuose.
16. Vykdo tiriamąją veiklą, pristato išvadas, teikia siūlymus.
17. Šviečia Gimnazijos bendruomenę aktualiais socialinės pagalbos teikimo klausimais.
18. Atstovauja ir gina vaikų teises gimnazijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
19. Dalyvauja Gimnazijos vaiko gerovės ir kitų gimnazijos direktoriaus įsakymu sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.
20. Tvarko ir pildo savo profesinės veiklos dokumentus.
21. Vykdo kitus Gimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Audrone

Socialinė pedagogė Audronė Matuzevičienė

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS FUNKCIJOS

 1. Specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

 2. Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pagrindus:

  2.1. ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;

  2.2. ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;

  2.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;

  2.4. prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

  2.5. organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;

  2.6. rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje;

  2.7. rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, rengia poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;

  2.8. teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

 3. Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais. Vykdo mokymo proceso organizavimo priežiūrą, atlieka mokymo planų, mokinių ugdymo krūvio įvertinimą.

 4. Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą:

  4.1. kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;

  4.2. dalyvauja sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;

  4.3. nustato ir koreguoja lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.);

  4.4. užtikrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų mokiniams įgyvendinimą.

 5. Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti.

 6. Teikia pirmąją pagalbą.

 7. Tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiagą sveikatos klausimais.

 8. Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

 9. Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.

 10. Organizuoja susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais mokinių sveikatos problemoms spręsti ir jų sveikatos gerinimo priemonėms įgyvendinti.

 11. Teikia pasiūlymus mokyklos administracijai, savivaldybei, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.

 12. Dalyvauja įgyvendinant sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.

 13. Rengia mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.

 14. Vykdo kitas funkcijas, nustatytas kitais teisės aktais.

Edita

Sveikatos priežiūros specialistė Edita Martinenkienė

 

 

PROJEKTAS ,,SVEIKI PENKI“ KUPIŠKIO LAURYNO STUOKOS – GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOJE

 

   ,,Sveiki penki“ – projektas penkių Aukštaitijos krašto mokyklų mokiniams, jų sveikatai, bendravimui, idėjų realizavimui.
   Š.m. rugsėjo – gruodžio mėn. projekte dalyvaus 5 -10 klasių mokiniai iš penkių šalies rajonų: Rokiškio r. Obelių gimnazijos, Utenos Aukštakalnio ir Visagino Draugystės progimnazijų, Anykščių r. Viešintų pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos. Iš kiekvienos mokyklos dalyvaus po 25 mokinius, iš viso 125 dalyviai.
   Penkių projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniams bus organizuojami fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos, socialinių emocinių įgūdžių ugdymo praktiniai užsiėmimai po pamokų 1 kartą per savaitę, stovyklos mokinių rudens atostogų metu (2 dienų) ir savaitgalį (2 dienų). Užsiėmimai vyks netradicinėse erdvėse. Mokiniams bus pasiūlytos jiems patrauklios, pozityvios, saviraišką skatinančios veiklos: judrieji komandiniai, orientaciniai žaidimai, patyriminiai žygiai ir žaidimai, diskusijos, Forumo teatras, darbas grupėse ir kita. Stovyklos dalyviams praktinius užsiėmimus organizuos profesionalūs vadovai iš NVO ,,Socialinis sufleris”, VšĮ ,,Pokyčių projektai”.
    Projekto metu penkiose mokyklose susiburs aktyvių mokinių iniciatyvinės grupės, kurios įgytas žinias ir įgūdžius taikys savo kasdieninėje veikloje ir skleis mokyklose, organizuodamos sveikos gyvensenos pratybas bendraamžiams ir pradinių klasių vaikams. Bus užtikrintas mokinių aktyvesnis dalyvavimas mokyklų bendruomenių gyvenime, jų gebėjimas propaguoti sveiką gyvenseną mokinių tarpe. 

Naudingos nuorodos

 

Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyba - www.kupiskiopmmmc.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras - www.sppc.lt

Paramos vaikams centras - ww.pvc.lt 

Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus“ - www.gelbvaik.lt

Vaiko raidos centras - www.raida.lt

Jaunimo linija – www.jaunimolinija.lt

VŠĮ „Vaikų linija“ - www.vaikulinija.lt

Pagalba vaikams - www.pagalbavaikams.lt

Be patyčių - www.bepatyciu.lt

Saugesnis internetas - www.draugiskasinternetas.lt

Lietuvos AIDS centras - www.aids.lt

Prekyba žmonėmis – www.prekybazmonemis.lt

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos - www.policija.lt

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės - www.nkd.lt

 

 Lapkričio 26 d. L. Stuokos-Gucevičiaus gimnaziją aplankė akcija „Sugriaukime sienas!“, skatinanti glaudesnį neįgaliųjų ir sveikųjų žmonių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekianti padėti  suprasti kitoniškumą, nelikti abejingiems bei mažinti atskirtį tarp žmonių. Renginyje dalyvavo Ministro Pirmininko patarėja A. Kontrimienė, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos atstovai, L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai, Kupiškio mokyklos „Varpelis“ ugdytiniai, Lietuvos specialios kūrybos draugijos „Guboja“ Kupiškio skyriaus, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kupiškio rajono filialo, Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos, Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos atstovai.

Renginio  metu  koncertavo Šiaulių m. savivaldybės globos namų padalinio „Goda“ „Spalvų muzikos“ orkestras, dainininkė iš Visagino L.Gurova, gimnazistai A.Kaminskas ir G.Juozėnas. Veikė LSKD „Guboja“ Kupiškio skyriaus paroda, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos fotografijų paroda „Socialiniai portretai“, akcijos simbolių -  vėjo malūnėlių kūrybinės dirbtuvės. Renginio  svečiai dalijosi patirtimi ir mintimis  toleranciją, gebėjimą pažinti ir priimti neįgaliuosius.

Parengė J.Glemžienė

gedmaspalvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rankossu sveciais

 

 

 

Gimnazijos kontaktai:

Raštinės Tel. Nr: 

8-459-35046      

El. paštas:

stuoka@gmail.com

Adresas:

Vytauto g. 21, LT–40115 Kupiškis.