Renginiai

Lankytojai

Mes turime 21 svečius prisijungusių

Vertinimas

Atnaujinta 2016-09-19

 

KUPIŠKIO LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas

2016-2017 m. m.

 

1. Gimnazija užtikrina, kad mokiniai ugdymo procese laiku gautų mokytis padedantį vertinimą žodžiu ir raštu. Mokytis padedančio vertinimo žodžiu ir raštu savalaikis pateikimas mokiniui užtikrinamas:

1.1.  sudarant galimybes mokiniui pamokos pabaigoje įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą (palyginus su pamokos uždaviniu);

1.2.  ne vėliau kaip per savaitę (nuo parašymo dienos) informuojant mokinius apie kontrolinio darbo ar savarankiško darbo rezultatus. Lietuvių kalbos kontrolinio ar savarankiško darbo rezultatai skelbiami per dvi savaites;

1.3.  mokytojo pamokos plane (pasibaigus pamokai) fiksuojant kiek mokinių patyrė pamokoje sėkmę (pasiekė pamokos uždavinį);

1.4.  pamokos metu taikant formuojamojo vertinimo būdus.

2. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema, išskyrus atvejus, numatytus ugdymo plane. Balų reikšmės: 10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 7 – pakankamai gerai, 6 – patenkinamai, 5 – pakankamai patenkinamai, 4 – silpnai, 3 – blogai, 2 – labai blogai, 1 – nieko neatsakė, neatliko užduoties.

3. Apie mokinių mokymosi pasiekimus mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami gimnazijos nustatyta tvarka. Peržiūrėti gautus pasiekimų įvertinimus (įvertinimo objektyvumą) mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) gali gimnazijos nustatyta tvarka.

4.  Dalykų mokymosi pasiekimų vertinimo sistemos pateiktos lentelėje:

Dalykas I-II klasės III-IV klasės

Dorinis ugdymas,

Šokis

Vertinama įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“ Vertinama įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“
III užsienio kalba 10 balų vertinimo sistema
Pasirenkamieji kompiuterinės braižybos ir psichologijos dalykai Vertinama įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“

Menų dalykai,

Kūno kultūra,

Ekonomika

10 balų vertinimo sistema Pasirenka vertinimo sistemą („įskaityta“/„neįskaityta“ arba 10 balų vertinimo sistemą)
Technologijos Pasirenka vertinimo sistemą („įskaityta“/„neįskaityta“ arba 10 balų vertinimo sistemą) Pasirenka vertinimo sistemą („įskaityta“/„neįskaityta“ arba 10 balų vertinimo sistemą)
Pilietiškumo pagrindai 10 balų vertinimo sistema

4.1.   įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir direktoriaus įsakymą.

4.2.   mokinys gali keisti pasirinktą  vertinimo sistemą, metų pabaigoje, santykiu — įsk. = 4-10 balų.

5. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

6. Mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Mokinys gali būti vertinamas kaupiamuoju pažymiu, įskaitant į atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą.

7. Pažymiu (rašomu į dienyną ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį) mokinių pasiekimai gali būti vertinami išėjus temos dalį, temą ar ciklą (skyrių). Mokinių pasiekimai pažymiu vertinami sistemingai laikantis tokių vertinimo dažnumų:

  • jei dalykui skirta 1 pamoka per savaitę – ne mažiau kaip 3 pažymiai per pusmeti;
  • jei dalykui skirta 2 pamokos per savaitę –   ne mažiau kaip 4 pažymiai per pusmetį;
  • jei dalykui skirta 3 pamokos per savaitę –   ne mažiau kaip 5 pažymiai per pusmetį;
  • jei dalykui skirta 4 pamokos per savaitę –  ne mažiau kaip 6 pažymiai per pusmetį;
  • jei dalykui skirta 5 pamokos per savaitę –   ne mažiau kaip 6 pažymiai per pusmetį;
  • jei dalykui skirta 6 pamokos per savaitę –  ne mažiau kaip 6 pažymiai per pusmetį.

Rekomenduojama kaupiamuoju vertinimu mokinių pasiekimus vertinti už mokinių žinias, gebėjimus ir pastangas mokantis (namų darbai, savarankiški darbai, darbas grupėse ir pan.). Kaupiamojo vertinimo pažymys į dienyną rašomas 1 – 3 kartus per pusmetį.

8. Mokiniaivertinami neformaliu (vertinamaisiais sprendimais žodžiu arba raštu) ir formaliu (kaupiamasis vertinimas (kreditai, „+“, „–“, taškai, balai, sudėtinis pažymys), pažymys) vertinimo būdais.

9. Savarankiško darbo rezultato pagerinti (perrašyti) negalima. Įvertinimas įrašomas į dienyną:

9.1.   apie savarankišką darbą mokiniai iš anksto neinformuojami.

9.2.   savarankiškas darbas rašomas iš 2-4 pamokų temų.

9.3.   savarankiško darbo trukmė iki 20 min.

9.4.   savarankiškų darbų skaičius neturi viršyti pusės kontrolinių darbų skaičiaus per pusmetį (jeigu kontroliniai darbai 4, tai savarankiški darbai ne daugiau kaip 2 per pusmetį).

9.5.   jeigu mokinys savarankiškame darbe nedalyvavo, jis už savarankišką darbą atsiskaito mokytojo nuožiūra/sprendimu.

9.6.   savarankiškas darbas gali būti skiriamas pavieniams mokiniams, grupei, klasei ar mokiniui pakeitusiam ugdymosi vietą (pašalintam iš pamokos).

10. Vertinimas baigus programą ar programos dalį:

10.1.    dalyko metinis įvertinimas išvedamas iš I ir II pusmečių įvertinimų (jeigu pusmečių įvertinimai skiraisi vienu balu, tai metinis įvertinimas vedamas iš visų per metus gautų pažymių vidurkio);

10.2.   neatestuotam vieną pusmetį – savarankiškai atsiskaičius už to pusmečio kursą;

11. Pusmečio įvertinimas vedamas apskaičiavus dalyko pažymių aritmetinį vidurkį (jei dalyko pažymių aritmetinis vidurkis – 8,5  vedamas 9; jei dalyko pažymių aritmetinis vidurkis – 8,4 vedamas 8):

11.1.    jeigu mokinys du trečdalius pamokų praleido be pateisinamos priežasties, tai pusmečio įvertinimą rašyti „neatestuota“ (dienyne rašyti „neat.“).

12. Jeigu mokinys kontroliniame darbe nedalyvavo dėl ligos (nl), jis už kontrolinį darbą turi atsiskaityti ne ilgiau kaip per 1 mėnesį. Per tą laikotarpį mokiniui dalyko mokytojas teikia konsultacinę pagalbą:

12.1.   nedalyvavus kontroliniame darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių (slaugytojos pažyma (np), direktoriaus įsakymas (nv), socialinės pedagogės pažyma (np), tėvų prašymas (nk) kontrolinį darbą parašo mokytojo nurodytu laiku.

12.2.   pateisinama priežastis laikoma gydytojo pažyma (nl), slaugytojos pažyma (np), direktoriaus įsakymas (nv) (varžybos, olimpiados, konkursai), socialinės pedagogės pažyma (np), (vėluojant ar nevykstant autobusui), tėvų prašymas (nk) (dėl ypatingai svarbių šeimyninių aplinkybių, edukacinė išvyka su tėvais)  su klasės auklėtojo ir vaiko gerovės skyriaus vedėjo rezoliucija.

13.  Jeigu mokinys nedalyvavo kontroliniame darbe be pateisinamos priežasties, atsiskaityti už kontrolinį darbą jam teisė nesuteikiama. Į dienyną įrašomas „1“.

14.  3–4 klasių mokiniams, gavusiems kontrolinio darbo įvertinimą, teisė rezultatą pagerinti (perrašyti) nesuteikiama.

15.  1–2 klasių mokiniams, gavusiems nepatenkinamą kontrolinio darbo įvertinimą, suteikiama teisė rezultatą pagerinti (perrašyti) 2 savaičių laikotarpyje. Perrašyto kontrolinio darbo įvertinimas negali būti aukštesnis kaip 4. Atsiskaitymo datą ir laiką nurodo dalyko mokytojas.

16.  Bandomasis egzaminas vertinamas pažymiu. Bandomojo egzamino darbas prilyginamas kontroliniam darbui.

17.  Po egzaminų pasirinkimo, bandomąjį egzaminą rašo tik tie mokiniai, kurie pasirinkę laikyti dalyko egzaminą, kitiems mokiniams skiriamas kontrolinis darbas vienos pamokos trukmės.

 

 

Gimnazijos kontaktai:

Raštinės Tel. Nr: 

8-459-35046      

El. paštas:

stuoka@gmail.com

Adresas:

Vytauto g. 21, LT–40115 Kupiškis.