Renginiai

Lankytojai

Mes turime 13 svečius prisijungusių

Vertinimas

Atnaujinta 2017-09-01

 

 

PATVIRTINTA

Direktoriaus

2017 m. rugpjūčio 31 d.  

įsakymu Nr. 1-94

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO APRAŠAS

1. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslai:

1.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos;

1.2. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikįatsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, gerinant mokymo(si) proceso kokybę;

1.3. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį, mokslo metus) ar mokymosi pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus ir sertifikuoti;

1.4. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus.

2. Gimnazija užtikrina, kad mokiniai ugdymo procese laiku gautų mokytis padedantį vertinimą žodžiu ir raštu. Mokytis padedančio vertinimo žodžiu ir raštu savalaikis pateikimas mokiniui užtikrinamas:

2.1.  sudarant galimybes mokiniui pamokos pabaigoje įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą (palyginus su pamokos uždaviniu);

2.2.  ne vėliau kaip per savaitę (nuo parašymo dienos) informuojant mokinius apie kontrolinio darbo ar savarankiško darbo rezultatus. Lietuvių kalbos kontrolinio ar savarankiško darbo rezultatai skelbiami per dvi savaites;

2.3.  pamokos metu taikant formuojamojo vertinimo būdus.

3. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema, išskyrus atvejus, numatytus ugdymo plane. Balų reikšmės: 10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 7 – pakankamai gerai, 6 – patenkinamai, 5 – pakankamai patenkinamai, 4 – silpnai, 3 – blogai, 2 – labai blogai, 1 – nieko neatsakė, neatliko užduoties.

4. Apie mokinių mokymosi pasiekimus mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami gimnazijos nustatyta tvarka. Peržiūrėti gautus pasiekimų įvertinimus (įvertinimo objektyvumą) mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) gali gimnazijos nustatyta tvarka.

5.  Dalykų mokymosi pasiekimų vertinimo sistemos pateiktos lentelėje:

Dalykas III klasės IIIIV klasės
Dorinis ugdymas, Šokis Vertinama įrašu „įsk“ arba „neįsk“
III užsienio kalba 10 balų vertinimo sistema
Pasirenkamieji kompiuterinės braižybos ir psichologijos dalykai Vertinama įrašu „įsk“ arba „neįsk“
Menų dalykai, Ekonomika 10 balų vertinimo sistema Pasirenka vertinimo sistemą („įsk.“ / „neįsk.“ arba 10 balų vertinimo sistemą)
Technologijos Pasirenka vertinimo sistemą („įsk“ / „neįsk“ arba 10 balų vertinimo sistemą)
Pilietiškumo pagrindai 10 balų vertinimo sistema
Dalyko modulis Vertinama įrašu „įsk“ arba „neįsk“

5.1.   mokinys gali keisti pasirinktą  vertinimo sistemą, metų pabaigoje, santykiu “įsk.” = 4–10 balų.

6. Mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai vertinami įrašu „įsk.“ arba „neįsk.“.

7. Pažymiu (rašomu į dienyną ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį) mokinių pasiekimai gali būti vertinami išėjus temos dalį, temą ar ciklą (skyrių). Mokinių pasiekimai pažymiu vertinami sistemingai laikantis tokių vertinimo dažnumų:

  • jei dalykui skirta 1 pamoka per savaitę – ne mažiau kaip 3 pažymiai per pusmetį;
  • jei dalykui skirta 2 pamokos per savaitę –  ne mažiau kaip 4 pažymiai per pusmetį;
  • jei dalykui skirta 3 pamokos per savaitę –  ne mažiau kaip 5 pažymiai per pusmetį;
  • jei dalykui skirta 4 pamokos per savaitę – ne mažiau kaip 6 pažymiai per pusmetį;
  • jei dalykui skirta 5 pamokos per savaitę – ne mažiau kaip 6 pažymiai per pusmetį;
  • jei dalykui skirta 6 pamokos per savaitę – ne mažiau kaip 6 pažymiai per pusmetį.

Rekomenduojama kaupiamuoju vertinimu mokinių pasiekimus vertinti už mokinių žinias, gebėjimus ir pastangas mokantis (namų darbai, savarankiški darbai, darbas grupėse ir pan.). Kaupiamojo vertinimo pažymys į dienyną rašomas 1–3 kartus per pusmetį.

8. Mokiniai vertinami neformaliu (vertinamaisiais sprendimais žodžiu arba raštu) ir formaliu (kaupiamasis vertinimas (kreditai, „+“, „–“, taškai, balai, sudėtinis pažymys), pažymys) vertinimo būdais.

9. Formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus.

10. Ugdymo(si) procese formuojamasis vertinimas, grindžiamas mokytojo ir mokinio sąveika ir mokymosi palaikymu. Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, įsitraukimą, pastangas, mokymosi būdus, sunkumus ir padeda suprasti mokiniui,  kas jau išmokta, ko dar reikia mokytis, kaip įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi. Mokiniai, konsultuojami mokytojo, pagal kriterijus mokosi vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti pasiekimus ir pažangą.

11. Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu. Vertinimo (pripažinimo) ir įsivertinimo metodai bei procedūros, vertinami ir įsivertinami ugdymosi rezultatai, vertinimo informacijos panaudojimas atitinka ugdymo programose keliamus ugdymosi tikslus ir numatytus rezultatus. Pripažįstamos mokinio savarankiškai (savaiminio mokymosi būdu), dalyvaujant neformaliojo švietimo programose ir kitoje veikloje įgytos kompetencijos.

11.1. Gimnazija yra sukūrusi ir taiko individualios mokinio akademinės, bendrųjų gebėjimų ir vertybinių nuostatų pažangos stebėjimo sistemą.

11.2. Individualios mokinio pažangos paskirtis – stebėti, ar mokinio įgytų kompetencijų lygis optimalus, atitinkantis jam keliamus tikslus ir jo individualias galias, siekius bei patirtį, ar mokinys nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų gebėjimų, tvirtesnių vertybinių nuostatų; ieškoti būdų, kaip skatinti mokinio savistabą, atkaklumą, savo veiklos / mokymosi į(si)vertinimą ir tobulinimą.

11.3. Individualios mokinio pažangos vertinime dalyvauja pats mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), ugdantys mokytojai ir švietimo pagalbos švietimo specialistai. Atsižvelgiant į vertinimo informaciją, koreguojamas mokinio mokymasis.

12. Savarankiško darbo rezultato pagerinti (perrašyti) negalima. Įvertinimas įrašomas į dienyną:

12.1.   apie savarankišką darbą mokiniai iš anksto neinformuojami.

12.2.   savarankiškas darbas rašomas iš 2–4 pamokų temų.

12.3.   savarankiško darbo trukmė iki 20 min.

12.4.   savarankiškų darbų skaičius neturi viršyti pusės kontrolinių darbų skaičiaus per pusmetį (jeigu kontroliniai darbai 4, tai savarankiški darbai ne daugiau kaip 2 per pusmetį).

12.5.   jeigu mokinys savarankiškame darbe nedalyvavo, jis už savarankišką darbą atsiskaito mokytojo nuožiūra/sprendimu.

12.6.   savarankiškas darbas gali būti skiriamas pavieniams mokiniams, grupei, klasei ar mokiniui pakeitusiam ugdymosi vietą (pašalintam iš pamokos).

13. Jeigu mokinys kontroliniame darbe nedalyvavo dėl ligos (nl), jis už kontrolinį darbą turi atsiskaityti ne ilgiau kaip per 1 mėnesį. Per tą laikotarpį mokiniui dalyko mokytojas teikia konsultacinę pagalbą:

13.1.   nedalyvavus kontroliniame darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių (slaugytojos pažyma (np), direktoriaus įsakymas (nv), socialinės pedagogės pažyma (np), tėvų prašymas (nk) kontrolinį darbą parašo mokytojo nurodytu laiku.

13.2.   pateisinama priežastis laikoma gydytojo pažyma (nl), slaugytojos pažyma (np), direktoriaus įsakymas (nv) (varžybos, olimpiados, konkursai), socialinės pedagogės pažyma (np), (vėluojant ar nevykstant autobusui), tėvų prašymas (nk) (dėl ypatingai svarbių šeimyninių aplinkybių, edukacinė išvyka su tėvais)  su klasės auklėtojo ir vaiko gerovės skyriaus vedėjo rezoliucija.

13.3.  Jeigu mokinys nedalyvavo kontroliniame darbe be pateisinamos priežasties, atsiskaityti už kontrolinį darbą jam teisė nesuteikiama. Į dienyną įrašomas „1“.

13.4.  III–IV klasių mokiniams, gavusiems kontrolinio darbo įvertinimą, teisė rezultatą pagerinti (perrašyti) nesuteikiama.

13.5. I–II klasių mokiniams, gavusiems nepatenkinamą kontrolinio darbo įvertinimą, suteikiama teisė rezultatą pagerinti (perrašyti) 2 savaičių laikotarpyje. Perrašyto kontrolinio darbo įvertinimas negali būti aukštesnis kaip 4. Atsiskaitymo datą ir laiką nurodo dalyko mokytojas.

14. Mokinių pasiekimai baigiantis ugdymo laikotarpiui apibendrinami atsižvelgiant į bendrosiose programose pateiktus mokinių pasiekimų lygių požymių aprašymus ir įvertinami taikant 10 balų vertinimo sistemą arba fiksuojami įrašu:

14.1. Patenkinamas įvertinimas – įrašai: „atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), 4–10 balų įvertinimas;

14.1.1. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įsk“ arba „neįsk“. Įrašas „atl“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą.

14.2. Nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „neįskaityta“ („neįsk“), 1–3 balų įvertinimas.

15. Pusmečio pabaigoje mokinio ugdymo pasiekimus / rezultatus apibendrina ir fiksuoja jį ugdęs dalyko mokytojas, atsižvelgiant į pusmečio laikotarpyje gautus įvertinimus, susietus su numatytais pasiekimais bendrosiose programose. Vertinimo kriterijai mokinio pasiekimams įvertinti susieti su bendrosiose programose konkretaus dalyko aprašytais vertinimo aprašais ir žinomi besimokančiajam.

15.1. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per gimnazijos numatytą laiką neatsiskaitė ir nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“;

15.2. Jeigu mokinys neatliko gimnazijos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio pabaigoje fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą,  suteikiama reikiama mokymosi pagalba.

16. Vertinimas baigus programą ar programos dalį:

16.1. Pusmečio įvertinimas fiksuojamas apskaičiavus dalyko pažymių aritmetinį vidurkį (jei dalyko pažymių aritmetinis vidurkis – 8,5  vedamas 9; jei dalyko pažymių aritmetinis vidurkis – 8,4 vedamas 8):

16.2. Metinis įvertinimas fiksuojamas iš I ir II pusmečių  pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (jeigu pusmečių įvertinimai skiriasi vienu balu, tai metinis įvertinimas vedamas iš visų per metus gautų pažymių vidurkio).

16.3. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu.

17.  Bandomasis egzaminas vertinamas pažymiu. Bandomojo egzamino darbas prilyginamas kontroliniam darbui.

18.  Po egzaminų pasirinkimo, bandomąjį egzaminą rašo tik tie mokiniai, kurie pasirinkę laikyti dalyko egzaminą, kitiems mokiniams skiriamas kontrolinis darbas vienos pamokos trukmės.

 

 

 

Gimnazijos kontaktai:

Raštinės Tel. Nr: 

8-459-35046      

El. paštas:

stuoka@gmail.com

Adresas:

Vytauto g. 21, LT–40115 Kupiškis.