Atnaujinta 2021-09-29

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Vaiko gerovės komisija (VGK) 

Reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Informacinis pranešimas klasės vadovui 

 

Zita Sabaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už krizių valdymo veiklos sritį – komisijos pirmininkė.

Audronė Matuzevičienė, socialinė pedagogė, atsakinga už įtraukiojo ugdymo bei smurto bei patyčių prevencijos veiklos sritį – komisijos pirmininkės pavaduotoja. 

Kristina Vainienė, gimnazijos II kategorijos psichologė, atsakinga už krizių valdymo bei smurto ir patyčių  prevencijos veiklos sritis – komisijos narė

Psichologės K. Vainienės darbo laikas

Gimnazijos psichologės  teikiamų paslaugų aprašas

Psichologės teikiamos paslaugos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu

Paauglystės tarpsniai: I klasė    II klasė     III klasė     IV klasė

Psichologinė pagalba krizės atveju 

Tėvų linija

Edita Martinenkienė, visuomenės sveikatos priežiūros spacialistė, atsakinga už psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritį – komisijos narė.
Janina Vildžiūnienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja, III klasių vadovė, atsakinga už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritį – komisijos narė.
Audrius Inapas, biologijos mokytojas metodininkas, IIa klasės vadovas, atsakingas smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritį – komisijos narys.
Lena Zinienė, dailės mokytoja metodininkė, IId klasės vadovė, atsakinga už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritį į – komisijos narė.
Virginija Vaitiekūnaitė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, Ia klasės vadovė, atsakinga už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritį į – komisijos narė.
Vilma Venslavė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, IV klasių vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.
Danguolė Petrulienė, anglų kalbos i mokytoja metodininkė, IIb klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.
Aušra Virbickienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, IIc klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.
Zita Navarskaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Ib klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.
Loreta Šilinienė, chemijos mokytoja metodininkė, Ic klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.
Asta Merkienė, fizikos mokytoja metodininkė, Id klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.

VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prenencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Reagavimo į smurtą ir patyčias planas

Pranešimo apie smurtą ir patyčias forma

Tėvų informavimo apie jų vaiko būklę, ugdymo poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą, ir elgesį tvarka

Socialinės-pilietinės veiklos organizvimo tvarkos aprašas

Naudingos nuorodos

Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyba - www.kupiskiopmmmc.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras - www.sppc.lt
Paramos vaikams centras - ww.pvc.lt
Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus“ - www.gelbvaik.lt
Vaiko raidos centras - www.raida.lt
Jaunimo linija – www.jaunimolinija.lt
VŠĮ „Vaikų linija“ - www.vaikulinija.lt
Pagalba vaikams - www.pagalbavaikams.lt
Be patyčių - www.bepatyciu.lt
Saugesnis internetas - www.draugiskasinternetas.lt
Lietuvos AIDS centras - www.aids.lt
Prekyba žmonėmis – www.prekybazmonemis.lt
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos - www.policija.lt
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės - www.nkd.lt